Drukuj

Czy Spółka podlega, czy też nie podlega podatkowi akcyzowemu w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii - biogazu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 2 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Spółka jest przedsiębiorstwem zajmującym się przyjmowaniem, segregacją i składowaniem odpadów komunalnych. Wnioskodawca uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W miesiącu wrześniu 2007r. Spółka zawarła umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej ze źródła odnawialnego – biogazu. W miesiącu wrześniu 2007r. Spółka wystawiła fakturę na sprzedaż praw majątkowych, a w miesiącu październiku wystawiła faktury na sprzedaż energii elektrycznej. Wnioskodawca nie dokonał rejestracji w podatku akcyzowym.


W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie.


  1. Czy Spółka podlega, czy też nie podlega podatkowi akcyzowemu w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii - biogazu
  2. ...


Zdaniem Spółki, na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, jest ona zwolniona od podatku akcyzowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii.

W myśl art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z póź. zm.) za odnawialne źródło energii uważa się źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Reasumując należy stwierdzić, że w ww. przypadku sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii jest zwolniona od akcyzy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: