Drukuj

Czy opodatkowaniu podlegają usługi w zakresie prowadzenia archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzorów archeologicznych, archeologicznych prac ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych oraz naukowe opracowanie ich wyników sklasyfikowane wg PKWiU 92.52.12-00.00 jako usługi ochrony zabytków?

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Podatnik podał, iż wykonuje usługi w zakresie prowadzenia archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzorów archeologicznych, archeologicznych prac ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych oraz naukowe opracowanie ich wyników sklasyfikowane wg PKWiU 92.52.12-00.00 jako usługi ochrony zabytków.

Zdaniem Podatnika ww. usługi są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz inne czynności wymienione w art. 7 ustawy.

W myśl natomiast art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz inne czynności wymienione w art. 8 ustawy. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tegoż załącznika umieszczone zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92 ("ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy danej usługi z danego grupowania), tj. "usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem" (dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług) - z wyłączeniem:

1.usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymii promocyjnymi,

2.usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczościi wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

a.usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,b.wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.działalności agencji informacyjnych,

7.usług wydawniczych,

8.usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy.

Oznacza to, że od podatku od towarów i usług zwolnione są wszystkie usługi wymienione w dziale 92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych jako wyłączone z tego zwolnienia. Usługi objęte grupowaniem PKWiU 92.52.12, tj. usługi ochrony zabytków nie znajdują się wśród wyłączonych ze stosowania tego przepisu, w związku z czym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Odnośnie zakresu usług jakie obejmuje pozycja 92.52.12 "usługi ochrony zabytków" tut. Urząd wyjaśnia, iż zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU w zakresie ww. usług mieszczą się usługi konserwacji oraz rekonstrukcji zniszczonych dzieł sztuki (obrazów, mebli i innych elementów stolarki artystycznej, rzeźb itp.) oraz usługi konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej lub drewnianej (z wyjątkiem prac budowlanych).

Prace klasyfikowane w ww. grupowaniu charakteryzują się tym, że są wykonywane pod nadzorem konserwatorów zabytków, pomocników konserwatorskich lub innych fachowych pracowników, właściwych do wykonywania tego rodzaju prac. W zakresie ww. grupowania PKWiU mieści się również sporządzanie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie zabytków, dotyczącej prac wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz nadzór konserwatorski i konsultacje dotyczące wykonywania ww. prac.

W przypadku zatem świadczenia usług w zakresie prowadzenia archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzorów archeologicznych, archeologicznych prac ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych oraz naukowe opracowanie ich wyników sklasyfikowanych wg PKWiU 92.52.12-00.00 jako usługi ochrony zabytków są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT.

Podobne interpretacje: