Drukuj

Czy zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do w/w lokalu , w wyniku czego żona Pana stanie się jego wyłączną właścicielką będzie zwolnione z opodatkowania w oparciu o przepis art.4 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. Nr 142 poz.1514 z 2004 r. z późn. zm./?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pana stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 12.04.2006 r. uzupełnione w dniu 11.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od spadku uznać za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący :

Jest Pan współwłaścicielem na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 28 m2. Poza w/w posiadają Państwo jeszcze jeden lokal mieszkalny.

2. Pytanie:

Czy zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do w/w lokalu , w wyniku czego żona Pana stanie się jego wyłączną właścicielką będzie zwolnione z opodatkowania w oparciu o przepis art.4 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. Nr 142 poz.1514 z 2004 r. z późn. zm./?

3. Stanowisko wnioskodawcy :

Pana zdaniem wyłączenie z majątku wspólnego w drodze zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie powinno być opodatkowane podatkiem od darowizny.

4. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem art. 16 ust.7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 poz. 1514 z 2004 r./ nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji m.in. zbycie udziału w lokalu na rzecz innego ze spadkobierców..lw ub, warunkującym utrzymanie ulgi podatkowej, ustawodawca jednoznacznie określa kolejność czynności jakie należy wykonać ,w przypadku uzasadnionego koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych ,zbycia lokalu mieszkalnego otrzymanego w drodze darowizny. Z treści tego przepisu wynika, że pierwszą czynnością jest zbycie lokalu otrzymanego w drodze darowizny i od terminu jego dokonania liczone jest nieprzekraczalne sześć miesięcy do nabycia nowego lokalu.

Przepisy prawa podatkowego należy stosować ściśle ani zawężając ani rozszerzając. Czynności ,jakie Pani podjęła i zamierza podjąć w przyszłości nie odpowiadają czynnościom prawnie przewidzianym ,podjęcie których powoduje utrzymanie ulgi podatkowej. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanowił jak w sentencji .

Podobne interpretacje: