Drukuj

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem warsztztowym będącym towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a w trakcie użytkowania tego budynku własciciel nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:- art. 14a § 1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Podatnika z dnia 20.04.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2006 r. ) uzupełnionym w dniu 20.06.2006 r., postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażające się w twierdzeniu, iż zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem warsztatowym będącym towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w trakcie użytkowania tego budynku właściciel nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.04.2006 r. Spółka cywilna złożyła w tut. Urzędzie wniosek zawarty w piśmie z dnia 20.04.2006 r., uzupełniony w dniu 20.06.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka ma zamiar nabyć budynek warsztatowy, będący własnością spółdzielni, posadowiony na gruncie w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomość, o której mowa wyżej, spółdzielnia nabyła w 2000 r. na podstawie aktu notarialnego, w którym określono należność bez kwoty podatku VAT.

Wnioskodawca stwierdza, iż od 2000 r. właściciel przedmiotowej nieruchomości nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych, tym samym zdaniem Spółki dostawa przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ustosunkowując się do stanowiska Spółki, wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tut. organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zasady opodatkowania oraz zwolnienia od tego podatku określają przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej "ustawą o VAT" lub "ustawą o ptu" oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 970 ze zm.).

I tak zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty ( art. 2 pkt 6 ustawy o VAT ).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w niektórych przypadkach odpłatnej dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych przewidują zwolnienia od podatku VAT, tzw. zwolnienia przedmiotowe. Zwolnieniem takim objęta jest m.in. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, dostawa towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Za towary używane, o których mowa wyżej, rozumie się m.in. budynki i budowle lub ich części jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat ( art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT ).

Jednakże o zwolnieniu od podatku VAT dostawy towarów, o których mowa nie decyduje jedynie spełnienie warunków wymienionych w art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o ptu, bowiem zwolnienie to nie znajduje zastosowania do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków; ( art. 43 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT ) 2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych ( art. 42 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT ).

Jeżeli zatem właściciel budynku będącego towarem używanym, w rozumieniu ustawy o ptu, nie poczynił w tym budynku nakładów inwestycyjnych, o których mowa wyżej, lub poczynił takie nakłady, ale nie zostały spełnione łącznie warunki wymienione w art. 43 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, to dostawa tej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, iż w rozumieniu przepisów ustawy o VAT towarem nie jest prawo użytkowania wieczystego. Jest to bowiem prawo rzeczowe, którego treść i granice zostały określone w kodeksie cywilnym. Tym samym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ale świadczeniem usług , o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Zatem zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze związanym z nim budynkiem stanowi opodatkowaną podatkiem od towarów i usług czynność o charakterze mieszanym, tj. przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu , które jest świadczeniem usług oraz przeniesienie własności budynku posadowionego na tym gruncie stanowiące dostawę towarów. I tak, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, jako nie wymienione wśród usług opodatkowanych obniżonymi stawkami podatku VAT podlega 22% stawce tego podatku.Jednakże Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 16 oraz art. 82 ust. 3 ustawy o VAT , rozporządzeniem z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określił przypadki, w których zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów opodatkowane jest obniżoną stawką podatku VAT lub korzysta ze zwolnienia od tego podatku.Zatem zgodnie z §5 ust. 7 ww. rozporządzenia obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 7% .Jeżeli natomiast dostawa budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia lub opodatkowana jest według stawki podatku VAT 0% to zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, z którymi związane są te budynki lub budowle, również korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (§ 8 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia ). W sytuacji, o której mowa wyżej podstawę opodatkowania tych czynności należy ustalać z uwzględnieniem art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem w przypadku dostawy budynku posadowionego na gruncie w użytkowaniu wieczystym, zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem będzie opodatkowane łącznie z budynkiem stawką podatku właściwą dla tego budynku.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 20.04.2006 r., uzupełnionym w dniu 20.06.2006 r., stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza nabyć nieruchomość w postaci budynku warsztatowego posadowionego na gruncie w użytkowaniu wieczystym. Jeżeli budynek będący przedmiotem sprzedaży jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w trakcie użytkowania tego budynku właściciel nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych lub poczynił takie nakłady, ale nie zostały spełnione łącznie warunki wymienione w art. 43 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, to jego dostawa, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji zwolnione od podatku VAT będzie również ewentualne zbycie prawa użytkowania gruntu, na którym ten budynek został posadowiony.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 20.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2006 r.) uzupełnionym w dniu 20.06.2006 r. i stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania, a traci ważność w przypadku jej zmiany albo uchylenia przez organ odwoławczy lub z dniem zmiany przepisów w tym zakresie.

Podobne interpretacje: