Drukuj

Czy w kontekście treści art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, importując towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku VAT?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko Pani „X” – przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego: 28.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje importu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej możliwości korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje importu towarów.Pismem z dnia 23.01.2007 r. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek o bardziej szczegółowy opis stanu faktycznego oraz o oświadczenie, że wobec niej nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:

Wnioskodawczyni zamierza w 2007 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie handlu związanego ze sprzedażą towarów przez internet. Towary te zamierza importować z krajów trzecich również za pośrednictwem internetu. Towar, nie objęty opodatkowaniem podatkiem akcyzowym, będzie sprowadzany legalnie z zachowaniem wszelkich procedur związanych z zapłatą cła i podatku VAT. Wnioskodawczyni przewiduje, że wartość sprzedaży za cały rok nie przekroczy kwoty 10.000 Euro czyli 39.700 zł. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni pyta czy w kontekście treści art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, importując towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku VAT?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanej we wniosku sytuacji może korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, wynikającego z art. 113 ustawy o podatku VAT.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Wartość sprzedaży opodatkowanej, odpowiadającej równowartości 10.000 euro wynosi od 1.01.2007 r. 39.700 zł, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.11.2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 220, poz. 1604).

Zwolnień, o których wyżej mowa, wynikających z art. 113 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:1) dokonujących dostaw:a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11), kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych - z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00), preparatów do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych (PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry - z wyłączeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),c) nowych środków transportu,d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Z powyższych przepisów wynika, że niektóre czynności wykonywane przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, nie są objęte tym zwolnieniem. Jest to m.in. import towarów.

Przepis art. 113. ust. 13 ustawy o podatku VAT wyłącza import towarów ze zwolnień podmiotowych, lecz wykonywanie tej czynności czyli dokonywanie importu towarów nie wyłącza możliwości korzystania przez podatników dokonujących importu, ze zwolnienia podmiotowego. Nie ma bowiem żadnych przeszkód aby podatnik zwolniony od podatku nabywał towary od podatników z terytorium państw trzecich.

Oznacza to, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i dokonujący importu towarów, będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie importu tych towarów. Powyższe znajduje potwierdzenie w treści art. 33 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:1) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;2) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

W myśl przepisu art. 33 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których wyżej mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o podatku VAT, jest Naczelnik urzędu celnego.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz przedstawiony przez Panią we wniosku hipotetyczny stan faktyczny, stwierdzić należy że może Pani korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113. ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mimo, że będzie Pani dokonywać importu towarów.

Podatek należny od importu towarów zostanie pobrany przez Naczelnika właściwego urzędu celnego, na podstawie Pani zgłoszenia celnego w momencie przywozu towarów z terytorium państwa trzeciego.

Zwracam jednak uwagę, że w myśl art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Niniejsze postanowienie na mocy art. 143 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podobne interpretacje: