Drukuj

Czy Spółka zużywająca gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2009 r. (data wpływu 03.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.04.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zarejestrowała się w urzędzie celnym jako podmiot zużywający wybory akcyzowe. Spółka nabywa od firm butle napełnione gazem w celu zużycia go do napędu wózków widłowych. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wyrób ten jest zwolniony z akcyzy jako wyrób używany w pojazdach nie będących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka zużywająca gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, kupując gaz w butlach z przeznaczeniem go do napędu wózków widłowych nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku o podatku akcyzowym. Stanowisko swoje wywodzi z faktu, że art. 32 ustawy o podatku akcyzowym, w którym jest mowa o obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, naszym zdaniem dotyczy wyrobów zwolnionych z akcyzy ze wzglądu na przeznaczenie. Zwolnienie z akcyzy gazu w butlach zużywanego przez Spółkę do napędu wózków widłowych jest zwolnieniem wynikającym z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, a nie zwolnieniem ze względu na przeznaczenie, z którym to zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym związany jest obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazuje, iż zużywa gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Przepis § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 228) stanowi, iż zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Wątpliwość Zainteresowanego związana jest z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym w celu skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. W myśl wyżej powołanego artykułu warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Wyjaśniając powyższą kwestię wskazać należy, iż w stosunku do przedmiotowego zwolnienia, z którego korzysta nabywany przez Wnioskodawcę wyrób, nie określono dodatkowych warunków dotyczących stosowania niniejszego zwolnienia. Zwolnienie wynikające z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego należy do zwolnień bezwarunkowych, które stosuje się bez spełnienia dodatkowych warunków wynikających z innych przepisów odnoszących się do podatku akcyzowego. Tym samym w przypadku niniejszego zwolnienia nie ma zastosowania art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca korzysta z bezwarunkowego zwolnienia, wynikającego z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Należy zatem stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania zakupu w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jest prawidłowe, ale w ocenie tutejszego organu, nie można zgodzić się z wszystkimi twierdzeniami zawartymi w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: