Drukuj

W prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem należy podawać ilość wyrobów w GJ, czyli w jednostce miary, w której wyrażona jest stawka podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie jednostki w jakiej należy podawać ilość wyrobów w ewidencji wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy w przypadku podmiotu pośredniczącego nabywającego pozostałe węglowodory gazowe klasyfikowane od kodu CN 2711 12 11 do kodu CN 2711 19 00 używane do celów opałowych - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie jednostki w jakiej należy podawać ilość wyrobów w ewidencji wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy w przypadku podmiotu pośredniczącego nabywającego pozostałe węglowodory gazowe klasyfikowane od kodu CN 2711 12 11 do kodu CN 2711 19 00 używane do celów opałowych.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka od dnia 1 marca 2009 r. działa jako podmiot pośredniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Podmiot nabywa używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00. W celu objęcia nabytych wyrobów zabezpieczeniem akcyzowym Spółka odnotowuje każdorazowo obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy na pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 przeznaczonych do celów opałowych wynosi 1,18 zł/gigadżul (GJ) i według tej stawki jest dokonywane obciążanie zabezpieczenia akcyzowego. W jednostce, w której wyrażona jest stawka akcyzy, czyli w GJ prowadzona jest ewidencja wyrobów zwolnionych z akcyzy, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy. Ilość, w jednostce, w której wyrażona jest stawka akcyzy, podawana jest także na dokumentach dostawy wystawianych przez Spółkę.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem prowadzona przez podmiot pośredniczący powinna być prowadzona w GJ...


Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, ewidencja wyrobów zwolnionych powinna być prowadzona w GJ.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej ustawą, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu.

W myśl przepisu art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest, między innymi, prowadzenie przez podmiot pośredniczący ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem.

Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy (art. 32 ust. 8 ustawy).

Natomiast w myśl dyspozycji przepisu § 4 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251) w ewidencji określa się w szczególności dane dotyczące wyrobów zwolnionych dostarczonych przez podmiot pośredniczący, w tym, ilość wyrobów zwolnionych w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, w sytuacji przeznaczenia pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 do celów opałowych należy zastosować stawkę - 1,18 zł/1 gigadżul (GJ).

Zatem, należy zgodzić się z opinią Spółki, że w prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem należy podawać ilość wyrobów w GJ, czyli w jednostce miary, w której wyrażona jest stawka podatku akcyzowego.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: