Drukuj

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: - przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 - wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz- nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2009 r. (data wpływu 26 czerwca 2009 r.) uzupełnione i zmienione pismami z dnia 3 września 2009 r. i z dnia 10 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu płynnego rozlewanego w składzie podatkowym do butli zamontowanych na wózkach służących do transportu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 czerwca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu płynnego rozlewanego w składzie podatkowym do butli zamontowanych na wózkach służących do transportu.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka prowadzi działalność przede wszystkim z zakresie produkcji ogumienia dla środków transportu. Do transportu wewnętrznego na terenie Spółki są wykorzystywane wózki napędzane gazem propan - butan. Wózki są wyposażone w zbiorniki na gaz. Napełnianie butli znajdującej się na wózku odbywa się na terenie Spółki w wydzielonej stacji służącej do tankowania wózków. Tankowanie odbywa się w ten sposób, że operator wózka podjeżdża pod dystrybutor stacji, wyłącza silnik i opuszcza kabinę wózka, pracownik z uprawnieniami do tankowania zbiorników podłącza końcówkę węża i uruchamia pompę stacji, dystrybutor gazu odmierza ilość zatankowanego gazu, zakończenie tankowania następuje automatycznie po osiągnięciu maksymalnej ilości gazu w zbiorniku, pracownik odłącza wąż i operator wózka odjeżdża. Zbiornik na gaz stanowi integralną i niezdejmowalną część instalacji gazowej do napędu wózka. Przy dystrybutorze jest licznik wskazujący ile gazu zostało zatankowane do wózka. Stacja tankowania wózków pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Są tam tankowane wyłącznie wózki, natomiast nie jest prowadzone tankowanie gazu do samochodów oraz sprzedaż gazu. Gaz tankowany na wymienionej stacji jest przeznaczony do użycia tylko w wózkach czyli w pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym. Spółka planuje ustanowienie składu podatkowego na terenie stacji tankowania wózków. Ponadto Wnioskodawca dodał, iż tankowany do wózków gaz klasyfikowany jest do kodu CN 2711 12 97, a używane zbiorniki spełniają definicję butli, o której mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59).


W związku z powyższym zadano we wniosku następujące pytanie.


Czy tankowanie gazu do zbiorników wózków w składzie podatkowym będzie zwolnione od akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228)...


Stanowisko Wnioskodawcy.


W ocenie Spółki, po spełnieniu wszystkich wymogów i ustanowieniu na terenie stacji tankowania wózków składu podatkowego Spółka mogłaby stosować zwolnienie od akcyzy, ponieważ gaz byłby tankowany w składzie podatkowym do zbiorników, które uznajemy za butle gazowe i byłby przeznaczony do użycia w pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. W konsekwencji warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy zostałyby spełnione.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza w ustanowionym składzie podatkowym rozlewać do butli gazowych węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN 2711 12 97 przeznaczone do użycia w pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.).


Zatem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż:


  • przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97
  • wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz
  • nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi.


Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Spółkę.

Końcowo zaznacza się także, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie zaś z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: