Drukuj

W ramach udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, może on magazynować wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy przed ich przekazaniem do podmiotu zużywającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 17 lipca 2009 r.) uzupełnione i zmienione pismem z dnia 22 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie możliwości magazynowania węglowodorów gazowych objętych zwolnieniem od akcyzy przez podmiot pośredniczący - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie możliwości magazynowania węglowodorów gazowych objętych zwolnieniem od akcyzy przez podmiot pośredniczący.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka działa jako podmiot pośredniczący na podstawie zezwolenia z dnia 13 maja 2009 r. Nabywane ze składów podatkowych wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, po dokonaniu odbioru w miejscowości S. i objęciu otrzymanych wyrobów zabezpieczeniem akcyzowym są bezpośrednio dostarczane do podmiotów zużywających cysternami samochodowymi. Ten sposób dystrybucji niejednokrotnie, biorąc pod uwagę długoletnie doświadczenia firmy w obrocie gazem płynnym, wywołuje problemy w terminowej realizacji otrzymanych zamówień, ponieważ składy podatkowe, z których kupowane są wyroby akcyzowe znajdują się w dużej odległości od miejsca odbioru. Spółka posiada możliwość pozyskania powierzchni magazynowej na około 100 t, co pozwoliłoby firmie zachować płynność dostaw gazu do podmiotów zużywających. Spółka nie magazynuje wyrobów akcyzowych, dlatego też dokonuje ilościowego rozliczenia każdej zakupionej cysterny. Spółka, dopatrując się analogi w działalności prowadzonej jako podmiot pośredniczący do działalności prowadzonej jako podmiot dokonujący odsprzedaży - przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym postępuje w sposób opisany powyżej. Po zapoznaniu się z odpowiedzią na interpelację poselską nr 8729 z dnia 15 kwietnia 2009 r., Spółka stwierdziła, iż posiada możliwość magazynowania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy Spółka prowadząc działalność jako podmiot pośredniczący ma możliwość magazynowania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy...


Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, podmiot pośredniczący ma możliwość magazynowania wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nabywane ze składów podatkowych w celu dostarczenia ich podmiotom zużywającym, od chwili odbioru ze składu podatkowego nie są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dlatego też istnieje możliwość ich magazynowania poza składem podatkowym. Ponadto, w rozporządzeniu w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w art. 4 ust. 1 pkt 4 wymienia się magazynowanie wyrobów akcyzowych, o których mowa wart 32 ust. 1 ustawy przez podmiot pośredniczący jako czynność objętą szczególnym nadzorem podatkowym zakładając tym samym możliwość wystąpienia takiej sytuacji.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu.

W myśl przepisu art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest, między innymi, prowadzenie przez podmiot pośredniczący ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem.

Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy (art. 32 ust. 8 ustawy).

W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 ze zm.) ewidencja prowadzona przez podmiot pośredniczący powinna zawierać dane dotyczące aktualnej ilości, wyrażonej w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy, wyrobów zwolnionych dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych oraz wyrobów zwolnionych dostarczonych do podmiotu zużywającego.

Natomiast w myśl dyspozycji przepisu § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zm.) szczególnym nadzorem podatkowym są objęte wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy, lub przez ten podmiot magazynowane.

Powyższe przepisy wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Między innymi na podmioty pośredniczące dostarczające zwolnione od akcyzy wyroby akcyzowe nałożono szczególne obowiązki w zakresie dokumentowania obrotu tymi wyrobami, w tym, szczegółowo określono zakres danych jakie powinna zawierać ewidencja prowadzona przez korzystający ze zwolnienia od akcyzy podmiot pośredniczący. Prowadzona przez ten podmiot ewidencja powinna, między innymi, zawierać aktualną ilość magazynowanych wyrobów zwolnionych przed ich przekazaniem podmiotowi zużywającemu.

Zatem, podmiot pośredniczący może posiadać magazyn, do którego będzie dostarczał odebrane ze składu podatkowego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (dostarczanie wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego), a z tego magazynu będzie je dostarczał, zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy, do podmiotu zużywającego (dostarczanie wyrobów przez podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego). Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku do przemieszczanych wyrobów powinien być dołączony dokument dostawy którym wskazana będzie właściwa podstawa zwolnienia od akcyzy.

Wnioskodawca słusznie również wskazał, w opisie zdarzenia przyszłego, iż czynność magazynowania przez podmiot pośredniczący wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego objęta jest szczególnym nadzorem podatkowym. Zatem przechowywane w magazynie podmiotu pośredniczącego zwolnione od akcyzy wyroby podlegają kontroli przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Wobec powyższego, należy zgodzić się z oceną Spółki, że w ramach udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, może ona magazynować wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy przed ich przekazaniem do podmiotu zużywającego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: