Drukuj

Stwierdzić należy, iż Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie zobowiązana do napełniania (rozlewu) przedmiotowego wyrobu w składzie podatkowym. Warunek wykonania czynności rozlewu gazu płynnego do butli w składzie podatkowym wynika jednoznacznie z przepisu prawa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2010 r. (data wpływu 1 marca 2010 r.) uzupełnione i zmienione pismem z dnia 9 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy gazu płynnego rozlewanego do butli na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 1 marca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy gazu płynnego rozlewanego do butli na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228).


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi, między innymi, działalność w zakresie produkcji ogumienia. W transporcie na terenie firmy Spółka wykorzystuje wózki napędzane gazem propan-butan klasyfikowanym do kodu CN 2711 12 97, zaopatrzone w zbiorniki na gaz. Tankowanie wózka odbywa się na terenie Spółki w Wydzielonej Stacji Tankowania Wózków. Zbiornik na gaz stanowi integralną i niezdejmowalną część instalacji gazowej napędu wózka. Stacja Tankowania Wózków służy jedynie do obsługi wózków używanych na terenie Spółki i nie jest dostępna dla innych podmiotów, ani nie wykorzystuje się jej do tankowania samochodów. Wózki nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym. Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia z akcyzy w trybie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego określonego w § 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotowe zwolnienie zostało wprowadzone do prawa krajowego w wykonaniu dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 pkt i) wymienionej dyrektywy państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienia z akcyzy wobec gazu płynnego wykorzystywanego jako materiał pędny pod kontrolą fiskalną. Na podstawie ww. przepisu dyrektywy dokonano wprowadzenia do polskiego systemu prawnego przepisu uprawniającego do zwolnienia z akcyzy dodając warunek w postaci obowiązku prowadzenia składu podatkowego. Zainteresowany wskazał, iż konieczność założenia i prowadzenia składu podatkowego pociąga za sobą nadmierne uciążliwości dla podatnika z uwagi na fakt, że praca stacji z założenia ma charakter ciągły, wózki muszą być tankowane przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, zatem kontrole dokonywane w składzie będą utrudniać a wręcz uniemożliwiać pracę stacji oraz skala prowadzonej w powyższy sposób działalności jest niewielka, ok. 29.000 l w miesiącu, zatem zakładanie składu podatkowego pociągającego za sobą duże obciążenia organizacyjne i formalne po obu stronach, zarówno miejscowej izby celnej jak i Spółki, a także spowodują znaczne utrudnienia i nie wydają się być uzasadnione.


W związku z powyższym zadano we wniosku następujące pytanie.

Czy Spółka, w opisanej sytuacji, będzie zobowiązana do założenia składu podatkowego, aby mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy...


Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, kontrola nad korzystaniem ze zwolnienia od akcyzy, może być prowadzona w innej formie niż określona w przepisach § 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zdaniem Wnioskodawcy wypełnienie wymogu nadzoru fiskalnego może nastąpić poprzez rejestrację podmiotów nabywających wyroby akcyzowe, czy składanie miesięcznej deklaracji do nadzoru podatkowego (prowadzenie ewidencji i sporządzania deklaracji).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie wymienionego przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228), dalej zwanego rozporządzeniem. W ocenie Wnioskodawcy rozlew gazu nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Zgodnie z przepisem w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228), który określa, że zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. Zatem zwolnienie od akcyzy następuje z chwilą rozlania przedmiotowego gazu płynnego do buli gazowych w składzie podatkowym.

Należy także podkreślić, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Rzeczą zupełnie wyjątkową jest zatem sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie zobowiązana do napełniania (rozlewu) przedmiotowego wyrobu w składzie podatkowym. Warunek wykonania czynności rozlewu gazu płynnego do butli w składzie podatkowym wynika jednoznacznie z przepisu prawa.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: