Drukuj

Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do produkcji alkoholu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 13 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do produkcji alkoholu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do produkcji alkoholu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 13 marca 2012 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi gorzelnie, w których produkuje alkohol etylowy, który w następnym etapie produkcji zostaje przetworzony i powstaje z niego bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Do produkcji tej zużywany jest wyrób węglowy (miał). Wyrób węglowy w procesie produkcji służy wytworzeniu energii cieplnej (pary), która zasila (podgrzewa) całą instalację wytwarzającą alkohol, który ostatecznie sprzedawany jest jako biokomponent do paliw w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, iż:

 • kod CN wyrobu węglowego (miału) wskazanego we wniosku to: CN 2701;
 • wyrób węglowy nie jest zużywany wyłącznie w procesie produkcji wyrobu energetycznego. W gorzelniach wytwarzany jest bowiem alkohol etylowy, który dopiero w dalszym etapie produkcji w zakładzie rektyfikacji przetwarzany jest na bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Wobec tego w zależności od potrzeb w zakładzie rektyfikacji podejmowana jest decyzja, czy alkohol etylowy z gorzelni będzie przeznaczony ostatecznie do produkcji bioetanolu, czy też do produkcji innych wyrobów.

W każdym momencie możliwe jest ustalenie jaka część produkcji gorzelni będzie przeznaczona do produkcji wyrobów energetycznych. Tym samym zawsze można ustalić jaka część miału została zużyta do produkcji wyrobów energetycznych, a jaka do innych celów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym wyrób węglowy zużywany w gorzelni do produkcji alkoholu, który po dalszej obróbce oferowany jest do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, jest wyrobem węglowym zużywanym w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a więc zwolnionym od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyroby węglowe (miał) zużywane w gorzelniach do produkcji alkoholu, oferowanego następnie (po przetworzeniu) do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, są wyrobami węglowymi zużywanymi do produkcji wyrobów energetycznych, a więc są zwolnione od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od tego podatku są wyroby węglowe zużyte w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a takimi są - zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy - wyroby oferowane na sprzedaż jako dodatki do paliw silnikowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy).

Pod poz. 19 tego załącznika został wymieniony węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych o kodzie CN ex 2701.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi gorzelnie, w których produkuje alkohol etylowy, który w następnym etapie produkcji zostaje przetworzony i powstaje z niego bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Do produkcji tej zużywany jest wyrób węglowy (miał). Wyrób węglowy w procesie produkcji służy wytworzeniu energii cieplnej (pary), która zasila (podgrzewa) całą instalację wytwarzającą alkohol, który ostatecznie sprzedawany jest jako biokomponent do paliw w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym. Zainteresowany zużywa wyrób węglowy (miał) o kodzie CN 2701.

Wyrób węglowy nie jest zużywany wyłącznie w procesie produkcji wyrobu energetycznego. W gorzelniach wytwarzany jest bowiem alkohol etylowy, który dopiero w dalszym etapie produkcji w zakładzie rektyfikacji przetwarzany jest na bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Wobec tego w zależności od potrzeb w zakładzie rektyfikacji podejmowana jest decyzja, czy alkohol etylowy z gorzelni będzie przeznaczony ostatecznie do produkcji bioetanolu, czy też do produkcji innych wyrobów.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy wyrób węglowy zużywany w gorzelni do produkcji alkoholu, który po dalszej obróbce oferowany jest do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, jest wyrobem węglowym zużywanym w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a więc zwolnionym od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
 4. import wyrobów węglowych;
 5. eksport wyrobów węglowych;
 6. użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;
 7. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 8. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 2. dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 4. import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 5. eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.


Na mocy art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Z powyższego wynika, iż co do zasady zwolnione są od akcyzy wyroby węglowe zużywane (bezpośrednio) do wyprodukowania wyrobów energetycznych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będzie zużywał miał do produkcji alkoholu etylowego.

Zauważyć należy, iż stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi gorzelnie, w których produkuje alkohol etylowy, który w następnym etapie produkcji zostaje przetworzony i powstaje z niego bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.


Odnosząc ww. przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż zużycie przez Zainteresowanego wyrobów węglowych do produkcji alkoholu, który nie spełnia warunku określonego w art. 31a ust. 2 kpt 2 ustawy, (dopiero w następnym etapie produkcji alkohol zostaje przetworzony i powstaje z niego bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych w trybie art. 31a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy, tj. w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: