Drukuj

Czy podatnik będąc podatnikiem podatku VAT i uzyskując również przychody z wynajmu nieruchomości jako odrębnego źródła przychodu niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą przyjmując w 2004 r. formę opodatkowania ryczałtem, podatek ten nalicza od kwoty przychodu brutto, czy od kwoty netto.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 20.01.2004 r., odnośnie sposobu naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. od kwoty uzyskanego przychodu netto (bez VAT) czy brutto (łącznie z VAT) z tytułu wynajmu nieruchomości, Naczelnik Urzędy Skarbowego w Krośnie informuje:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jest pan podatnikiem podatku VAT i uzyskuje pan również przychody z tytułu wynajmu lokali użytkowych jako odrębnego źródła przychodu niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W związku z tym, iż uzyskuje pan przychody z wykonywania usługi najmu opodatkowane podatkiem VAT (art. 2 ustawy o VAT), podtrzymujemy przedstawione przez pana stanowisko, że podatek dochodowy winien być naliczany od kwoty przychodu netto.

Podobne interpretacje: