Drukuj

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan X jest w trakcie sprzedaży własnego mieszkania, zakupionego 26.06.1998 r. usytuowanego w �.., wynajmowanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości na cele mieszkalne na własny rachunek / PKWiU 70.20/, przyjętego do ewidencji środków trwałych. W zaistniałej sytuacji Pan X zwrócił się z zapytaniem-czy przychód uzyskany ze sprzedaży wspomnianego lokalu mieszkalnego ma zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności,- czy koszty związane ze sprzedażą wspomnianego lokalu może zaksięgować jako koszty w prowadzonej działalności,- czy ma wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż wykorzystywanej w działalności nieruchomości, -czy uzyskany przychód będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a w związku z art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa / tekst jedn. Dz. U z 2005 r. nr 8 poz. 60 /, po rozpoznaniu wniosku Pana X NIP, zam......o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 19.01.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie

postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19.01.2005 r. Pan X korzystając z uprawnień zawartych w art. 14 a ustawy ordynacja podatkowa wystąpił do tut. organu podatkowego z wnioskiem o dokonanie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U z 2000 r nr 14 poz. 176 ze zm. /.

W wyniku oceny wstępnej wniosku stwierdzono, że podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku w tym trybie, oraz według oświadczenia wnioskującego, w sprawie będącej przedmiotem zapytania, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan X jest w trakcie sprzedaży własnego mieszkania, zakupionego 26.06.1998 r. usytuowanego w ....., wynajmowanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości na cele mieszkalne na własny rachunek / PKWiU 70.20/, przyjętego do ewidencji środków trwałych.

W zaistniałej sytuacji Pan X zwrócił się z zapytaniem

- czy przychód uzyskany ze sprzedaży wspomnianego lokalu mieszkalnego ma zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności, czy koszty związane ze sprzedażą wspomnianego lokalu może zaksięgować jako koszty w prowadzonej działalności, czy ma wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż wykorzystywanej w działalności nieruchomości, czy uzyskany przychód będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pan X formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują wyłączeniem z przychodów z działalności gospodarczej sprzedaży lokalu mieszkalnego, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności nie zaliczy kosztów związanych ze sprzedażą lokalu, nie wystawi faktury w ramach działalności w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, ponieważ jego sprzedaż nie jest przychodem z działalności, uzyskany przychód jest wolny od podatku dochodowego.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza, co następuje.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 2c, art. 22 ust. 1, art.23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U z 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U z 2000 nr 14 poz. 176 ze zm., w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2004 r. / przychodem z działalności gospodarczej są przychody w odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością składników majątku będących środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych.

Powołany przepis nie dotyczy sprzedaży składników majątku o charakterze mieszkaniowym. Na zasadzie wyjątku, na podstawie art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /ww/, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy do odpłatnego zbycia składników majątku o charakterze mieszkaniowym zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. W takim przypadku przychód powstaje, jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W art. 10 ust. 1 jako źródła przychodu wymieniono odrębnie w pkt 3 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w pkt 8 odpłatne zbycie nieruchomości. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej / art. 14 ust. 2c, art. 10 ust. 3 / , a zatem kosztów poniesionych dla realizacji tej transakcji również nie należy zaliczyć do kosztów źródła przychodu działalność gospodarcza. Śledząc listę kosztów negatywnych wymienioną w art. 23 ustawy należy wskazać ust. 1 pkt 31, którym ustawodawca wskazał, że nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu koszty ze źródeł, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Rozpatrując sposób udokumentowania transakcji sprzedaży, zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, stosownie do wymagań kodeksu cywilnego, jest dokumentem wystarczającym dla ustalenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do wystawienia faktury uprawnieni i obowiązani są podatnicy podatku VAT zdefiniowani art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U nr 54 poz. 535 / w warunkach wypływających z tej ustawy i przepisów wykonawczych. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie obrotu mieszkaniami, zatem sprzedaż własnego mieszkania, stanowiącego majątek osobisty nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powoduje obowiązku wystawienia faktury VAT.

Sprzedaż mieszkania, dla którego termin nabycia określono datą 26.06.1998 r., nie stanowi źródła przychodu w znaczeniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy /ww/. Bieg terminu pięcioletniego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy upłynął z dniem 31.12.2003 r. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w opisanych warunkach nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując należy uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § ustawy ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia / art. 14 a § 4 ordynacji podatkowej/.

Zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 ordynacji podatkowej zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: