Drukuj

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące otrzymywanych premii pieniężnych (bonusów) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast podstawą opodatkowania zgodnie z art. 15 w/w ustawy o VAT jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszają obrót, gdy zostały przyznane w ciągu roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usług.

Jeśli bonus będzie w postaci pieniądza to w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o VAT pieniądze nie są towarem i dlatego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli z zawartych umów czy kontraktów wynika, iż Jednostka ma otrzymywać nagrody pieniężne za zrealizowanie określonego poziomu obrotów, to otrzymanie jej nie musi być obciążone podatkiem VAT ani dokumentowane fakturą.

Jeżeli jednak wynika z nich, że chodzi o obniżenie ceny zakupu towarów ze względu na wolumen obrotów, to czynność tę należy udokumentować fakturą korygującą VAT i odpowiednio obniżyć podatek naliczony.

Podobne interpretacje: