Drukuj

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 19.02.2004 r. interpretacji znak: PUS.II/443/20/2004 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług:

W skierowanym do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie piśmie spółka „P.” zwróciła się z zapytaniem czy w sytuacji wniesienia w formie aportu do spółki akcyjnej przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego podatek odliczony przy zakupie towarów handlowych (zapasów) w tym przedsiębiorstwie powinien być skorygowany. Spółka podkreśliła, że zapasy te stanowią integralną część składową wnoszonego przedsiębiorstwa i w spółce akcyjnej służyć będą sprzedaży opodatkowanej. Zdaniem spółki „P.”, sytuacja taka nie powinna powodować obowiązku korekty podatku naliczonego.

Odpowiadając na powyższe pytanie, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie informuje:

Przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisu art. 551 kodeksu cywilnego jest zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących wszystko, co wchodzi w jego skład, a w szczególności: firmę, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości w tym produkty i materiały, patenty, wzory użytkowe i zdobnicze, zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo. W świetle tej definicji nie można uznać przedsiębiorstwa za towar określony w art. 4 pkt 1 ustawy o VAT ani też za usługę zdefiniowaną w art. 4 pkt 2 cyt. ustawy. W związku z tym, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług - sprzedaż przedsiębiorstwa wyłączona została z zakresu działania ustawy o VAT (art. 3 ust. 1 pkt 1). Także inne czynności, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo - w tym wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej - wyłączone są z zakresu działania tej ustawy.

Wobec powyższego czynność wniesienia całego przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie powoduje po stronie wnoszącego obowiązku korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego. Pogląd taki jest zgodny z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie z dnia 10.06.1998 r. (znak: PP3-8227-1249/97/TZ), zgodnie z którym „dokonanie czynności wniesienia przedsiębiorstwa jako aportu do spółki z o.o. pozostaje bez wpływu na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego dokonane w związku z zakupami, które posłużyły sprzedaży opodatkowanej we wnoszonym aportem przedsiębiorstwie”.

W świetle powyższego stanowisko spółki „P.” jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: