Drukuj

Czy podatnik posiada zobowiązania podatkowe z tytułu darowizny kwoty pieniężnej otrzymanej z zagranicy?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 07.02.2006r. (wpływ do tut. urzędu 10.02.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn odnośnie opodatkowania darowizny pieniężnej otrzymanej od córki, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, żestanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a wskazanej na wstępie ustawy, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek podatnik, płatnik lub inkasent jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Dnia 10.02.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo podatnika w sprawie interpretacji przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych z tytułu umowy darowizny. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik otrzymał od córki ze Stanów Zjednoczonych kwotę 132.969,57$USA. Pieniądze wpłynęły na konto w Polsce w dniu 06.10.2005r. z przeznaczeniem na zakup domu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w dniu 07.11.2005r. podatnik przekazał pieniądze na konto banku w USA, który finansuje kupno domu.

Zdaniem podatnika w przedmiotowej sprawie nie posiada on żadnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje:Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.z 2004r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (...).Z przytoczonego przepisu wynika, że nie musi być zachowana pisemna forma umowy darowizny, ponieważ istotny jest fakt jej wykonania, w tym przypadku przelew kwoty pieniężnej na rachunek bankowy w Polsce.

Wysokość kwoty wolnej od podatku i samego wymiaru podatku zależy od grupy podatkowej, do której zaliczony jest obdarowany. Jak wynika z art. 14 ust. 2 w/w ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (art. 14 ust. 3 pkt 1).

W myśl art. 15 ust. 1 podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w I grupie podatkowej, do której został zaliczony podatnik zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 wynosi 9.637 zł. W przypadku darowizny pieniężnej w wysokości 132.969,57$USA za podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę pieniężną przeliczoną na PLN wg wartości średniego kursu NBP w dniu przelewu gotówki tj. 06.10.2005r. Następnie odliczyć kwotę wolną od podatku w wysokości 9.637 zł. Nadwyżkę należy opodatkować wg skali dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Zatem otrzymana darowizna pieniężna w podanej wysokości będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku, obliczonego wg skali tj. w tym przypadku 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

Zeznanie podatkowe dotyczące darowizny należy składać właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 234, poz. 1967 z późn. zm.).

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowiska podatnika zawarte w złożonym wniosku jest nieprawidłowe. Powyższa interpretacja udzielona jest jedynie w opisanym przez podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 ww. artykułu.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 ust. 1 Ordynacji podatkowej za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia stosownie do art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: