Drukuj

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży udziału we współwłasności rzeczy.

Stosownie do pisma z 27.05.2003r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. informuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług.
Na podstawie art. 4 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej.
Z cytowanego wyżej brzmienia definicji towaru wynika, iż sformułowanie „ich części” odnosi się do budynków oraz budowli. Wobec powyższego na podstawie ww przepisu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, towarem jest również część budynku, budowli.
W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwałe z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
W świetle definicji zawartej w art. 4 pkt 1 ww ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości należy traktować w kategorii sprzedaży towaru.

Jednocześnie Urząd informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu.

Podobne interpretacje: