Drukuj

Dotyczy ustalenia wysokości podatku od nieruchomości położonej w obrębie R., bedącej własnością Podatnika-Spółki

Postanowienie

Na mocy art. 14a w trybie art. 216 – 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) oraz art. 1 a pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia o1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w związku z wnioskiem Państwa z dnia 3 czerwca 2005r., (do Urzędu Miejskiego w K. wpłynął 7 czerwca 2005r.) postanawiam udzielić interpretacji prawa podatkowego dotyczącego art. 1 a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Meritum interpretacji brzmi: grunty będące własnością Spółki, położone w R., nie wykorzystane do realizacji działalności gospodarczej Spółki, są gruntami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez podstaw do wyłączenia ze względów technicznych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uznaje, że grunty należące do Spółki położone w R., spełniają warunek art.1a, ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, wyłączający z opodatkowania stawką podatku od nieruchomości właściwą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grunty, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności ze względów technicznych. Grunty te według Spółki winny być opodatkowane jako grunty pozostałe stawką 0,18 zł za m kwadratowy. Zdaniem Spółki to plan zagospodarowania przestrzennego stanowi obiektywną okoliczność natury technicznej uniemożliwiającą wykorzystanie działek budowlanych, położonych w R. do realizacji działalności gospodarczej Spółki. Spółka nie prowadzi działalności budowlanej.

Organ podatkowy nie może zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

Art. 1 a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera definicję gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stanowi on, że są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b (grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Pojęcie ‘’względy techniczne’’ nie zostało zdefiniowane w ustawie, zatem organ podatkowy opiera interpretację m.in. na wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów wydanych w tej sprawie. Odnośnie gruntów wyłączonych z podatkowania ze względów technicznych w piśmie Ministerstwa Finansów – Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 21 sierpnia 2003r. nr LK-795/LP/03/PP w sprawie opodatkowania gruntów, budynków i budowli niewykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych (www.mf.gov.pl) Ministerstwo stwierdza, że ‘’w przypadku gruntów wyłączenie nastąpi tylko w niektórych sytuacjach, np.: chemicznego, radioaktywnego lub bakteriologicznego skażenia gruntu, które uniemożliwi jego użytkowanie’’. Chodzi tutaj o wyjątkową, niezależną od Podatnika ani od innego podmiotu sytuację. Nie można zatem wyłączyć z opodatkowania stawką za działalność gruntu ze względów technicznych, w sytuacji gdy względy te są zależne od podatnika. Spółka powołuje się na ‘’obiektywne okoliczności natury technicznej (plan zagospodarowania przestrzennego), który uniemożliwia wykorzystanie działek budowlanych do działalności gospodarczej Spółki’’. Z dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie wynika, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby grunt w R., został sklasyfikowany jako grunt budowlany, nastąpiła na wyraźny wniosek Spółki. Następnie Spółka wystąpiła do Burmistrza Gminy K. o podział nieruchomości na mniejsze działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Plan zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem stanowiącym podstawę do ustalenia danych niezbędnych do podatkowania określonego gruntu, nie może on być uznany za okoliczność powodującą wyłączenie przedmiotowego gruntu ze stawki jak za działalność gospodarczą ze względów technicznych. Zatem grunty nie wykorzystywane do realizacji działalności gospodarczej Spółki, położone w R., są gruntami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez podstaw do wyłączenia ze względów technicznych.

Podobne interpretacje: