Drukuj

Czy od dochodu osiągniętego w 2005 r. można odliczyć straty z lat ubiegłych wykazane w części D zeznania CIT-8, czy straty powiększone o dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 w części E zeznania CIT-8?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2005 r. (data otrzymania 21.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach podatkowych od 2001 do 2003 Spółka uzyskiwała dochody korzystające ze zwolnienia przedmiotowego, a na prowadzonej działalności gospodarczej ponosiła straty. W zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 Spółka wykazała, stratę w części D zeznania oraz stratę powiększoną o dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 w części E zeznania CIT-8.
Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy od dochodu osiągniętego w roku 2005 r. może odliczyć straty z lat ubiegłych wykazane w części D zeznania CIT-8, czy straty powiększone o dochody wolne wykazane w części E zeznania CIT-8.
Zdaniem wnoszącego wniosek, w świetle obowiązujących przepisów od dochodu osiągniętego w 2005 r. można odliczyć 50% straty wykazanej w latach ubiegłych w części E t. j. powiększonej o dochody wolne.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Z kolei w myśl art. 7 ust. 4 powołanej ustawy, w związku z art. 7 ust. 3 przy ustalaniu straty nie uwzględnia się między innymi:
1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
3) kosztów uzyskania przychodów o których mowa w pkt 1.

Przepis art. 7 ust. 5 ustawy zezwala obniżyć dochód o wysokość straty podatkowej poniesionej w poprzednich latach podatkowych, określając zasady takiego odliczenia w taki sposób, iż o wysokość straty można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Zatem stosownie do treści cytowanego art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy ustalaniu straty za wskazane na wstępie lata podatkowe Spółka nie powinna uwzględniać zarówno przychodów jak i kosztów ich uzyskania, jeżeli dochody te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.
Reasumując, w przypadku osiągnięcia w 2005 r. dochodu, przysługuje Spółce zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy podatkowej prawo do jego obniżenia o wysokość poniesionych w latach 2001-2003 strat ustalonych w sposób wskazany w cytowanym art. 7 ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,- nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: