Drukuj

Czy przeniesienie własności nieruchomości dokonane w wykonaniu umowy powierniczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2006 r. Nr IV-076/1/2006 US IX/0801/W/43/06.

Wnioskiem z dnia 30 marca 2006r. (uzupełnionym dnia 02 maja 2006 r.) małżonkowie zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Op). Ze stanowiska podatników wynika, że umowa przeniesienia własności nieruchomości, dokonana w wykonaniu umowy powierniczej, zawartej pomiędzy małżonkami X jako zleceniodawcami a małżonkami Y jako powiernikami - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.W postanowieniu z dnia 20 czerwca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznał stanowisko podatników za nieprawidłowe stwierdzając, że ww. czynność winna być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego wynikającego z przedmiotowej sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest dokonanie jednej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 ze zm.)(upcc). Katalog czynności prawnych wymienionych w tym przepisie ma charakter zamknięty. Czynności cywilnoprawne, które nie zostały wymienione w ustawowym katalogu - nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują podobne lub wręcz takie same skutki, przede wszystkim w sferze gospodarczej, jak czynności w nim wyliczone.Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnych definicji czynności podlegających opodatkowaniu. Biorąc pod uwagę jej zakres i wielokrotne odwoływanie się do pojęć prawa cywilnego - zastosowanie znajdują tu w szczególności odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego. Dla określenia czy dana czynność prawna podlega opodatkowaniu istotne jest dokonanie analizy postanowień umowy i ocena stosunku prawnego łączącego strony, dokonana na podstawie całokształtu okoliczności.

Z załączonych do przedmiotowego wniosku dokumentów wynika, że:
- dnia 12 listopada 2005r. małżonkowie X (zleceniodawcy) zawarli z małżonkami Y umowę powierniczą, w której powiernicy zobowiązali się do zakupu na koszt zleceniodawców nieruchomości położonej we wsi ...; po dokonaniu skutecznego nabycia powiernicy zobowiązani zostali do przeniesienia własności nieruchomości na zleceniodawców, nie później niż do końca marca 2006r.,
- dnia 22 grudnia 2005r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży, a dnia 04 stycznia 2006r. umowa przeniesienia własności nieruchomości położonej we wsi Hermanów na ... (powierników); od umowy z dnia 04 stycznia br. płatnik - notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych,
- dnia 24 marca 2006r., w wykonaniu umowy powierniczej z dnia 12 listopada 2005r., małżonkowie Y przenieśli na małżonków X (zleceniodawców) prawo własności ww. nieruchomości; sporządzający umowę notariusz uznał, że czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Dokonując oceny czynności prawnej dokonanej dnia 24 marca br. - należy stwierdzić, że złożone przez strony oświadczenia woli nie spełniają kryteriów żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 upcc. Sam fakt przeniesienia własności nieruchomości nie wystarcza bowiem do uznania, że czynność podlega opodatkowaniu - co stwierdza w ww. postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Op - organ odwoławczy z urzędu zmienia lub uchyla postanowienie wydane w trybie art. 14a § 4 Op - jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo.
Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec, jak w sentencji.

Podobne interpretacje: