Drukuj

Zapytanie dotyczy kosztów reklamy.

Odpowiadając w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 9 czerwca 2003 r. uzupełnione w dniu 4 lipca 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie kosztów reklamy, Urząd Skarbowy w Nysie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie na potrzeby reprezentacji i reklamy. W świetle art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają następujące czynności związane z reprezentacją i reklamąwydanie lub zużycie własnych produktów podatnika wydanie lub zużycie towarów handlowychwydanie lub zużycie towarów zakupionych wyłącznie w tym celu świadczenie usług własnych na ww. cele.

Z dołączonej do pisma faktury VAT wynika że otrzymana od kontrahenta faktura VAT za usługę promocyjną- oferta gazetka „Dobry Sklep” zawiera informacje o wyrobie z podaniem ceny tego towaru.W przypadku zakupu usług obcych na cele reprezentacji i reklamy nie następuje przekazanie usług o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Oznacza to że VAT naliczony przy zakupie usług obcych przeznaczonych na reprezentację i reklamę podlega odliczeniu od VAT należnego.

Prawodawca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcie reklamy dlatego należałoby się posiłkować definicją zawartą w „Słowniku Języka Polskiego” PWN. Reklamą jest wszystko co zawiera dodatkowe informacje o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwości ich nabycia.Informacja w przeciwieństwie do reklamy jest pozbawiona wszelkich elementów zachęty do kupna, aprobaty opisywanego towaru, firmy, chwalenia czegoś. Ulotkę podającą ceny towarów oraz adresy sklepów w których można nabyć oferowany towar za oferowaną cenę należy uznać za ulotkę informacyjną.

Przyjmuje się, iż wszelkie materiały informacyjne dotyczące oferty towarów i usług nie stanowią reklamy podlegającej opodatkowaniu, gdyż aby materiały uznać za reklamę powinny one zawierać elementy wartościujące, zachwalające, przedstawiające oferowane towary i usługi jako „najlepsze”, „najtańsze”, „jedyne na rynku”. Jeżeli takich elementów nie ma uważa się, iż jest to tylko informacja handlowa.

Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z załączoną do pisma fakturą oraz dołączoną do niej gazetką należy uznać iż jest to informację handlową, a nie reklama.Świadczenie usług o charakterze promocyjnym lub reklamowym w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi związane z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej opodatkowane jest zgodnie z art. 18 ust. 1 według stawki 22 % .

Podobne interpretacje: