Drukuj

Czy przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na rachunek osobisty wspólnika w formie umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W dniu 26.04.2006 do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki jawnej z siedzibą w X dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15.05.2006, 01.07.2006 oraz 12.07.2006.

Wnioskodawca zamierza przekazać środki pieniężne na osobiste rachunki bankowe wspólników w formie "umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia" i pyta, czy takie przekazanie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Według wyjaśnień wnioskodawcy umowa przechowania będzie zawierała regulacje przewidujące dla biorącego na przechowanie środki pieniężne prawo rozporządzania tymi środkami i nie bedzie zawierała zastrzeżenia, że środki pieniężne będą przechowywane jako przedmioty oznaczone co do gatunku.

Stanowisko podatnika: Czynność taka nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie po dokonaniu analizy złożonego wniosku wyjaśnia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r o podatku od czynności cywilnoprawnych / tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm. / podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a/ umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b/ umowy pożyczki,

c/ / uchylona /,

d/ umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e/ umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

f/ umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g/ umowy majątkowe małżeńskie,

h/ ustanowienie hipoteki,

i/ ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,

j/ umowy depozytu nieprawidłowego,

k/ umowy spółki / akty założycielskie /.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Rodzaj prowadzonej działalności, według złożonego druku NIP-2, to sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych - PKD 52.48 G. Spółka jawna nie ma więc zgłoszonej działalności gospodarczej w zakresie usług przechowywania mienia w szczególności przechowywania środków pieniężnych i rzeczy ruchomych. Działalności takiej nie zgłosiły także osoby będące wspólnikami Spółki jawnej, czyli strona biorąca na przechowanie środki pieniężne - według umowy przechowawca .

Powyższe okoliczności oznaczają, że w omawianym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 2 pkt 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w myśl którego nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

Do opisanego stanu faktycznego mają więc zastosowanie normy prawa podatkowego zawarte w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.b ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera wykaz czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Wymieniony katalog czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, co oznacza, że umowy nienazwane, a także czynności cywilnoprawne nie wymienione w ustawie, nie podlegają podatkowi.

Czynność cywilnoprawna przechowania uregulowana w art. 835 kodeksu cywilnego nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

W literaturze prawa cywilnego wskazuje się, że nie ma przeszkody, aby przedmiotem przechowania były również pieniądze z zastrzeżeniem jednak, iż mają być przechowywane jako przedmioty oznaczone co do tożsamości, a więc oddający na przechowanie uzyska zwrot tych samych pieniędzy. Jeżeli w umowie nie zawarto takiego zastrzeżenia mamy do czynienia z umową depozytu nieprawidłowego.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.j wymienia natomiast, jako podlegające podatkowi, umowy depozytu nieprawidłowego.

Depozyt nieprawidłowy uregulowany jest w tytule XXVII Przechowanie - księgi III kodeksu cywilnego. Według regulacji zawartych w art. 845 kodeksu cywilnego, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce / depozyt nieprawidłowy /. Czas i miejsce zwrotu w takim wypadku określają przepisy o przechowaniu. Depozyt nieprawidłowy jest odmianą umowy przechowania, której przedmiotem nie są rzeczy oznaczone co do tożsamości lecz pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.

Do elementów znamionujących umowę depozytu nieprawidłowego nie należy odpłatność. Z pism złożonych przez wnioskodawcę w dniach 07.07.2006 i 12.07.2006 wynika, że umowa przechowania będzie zawierała zapisy o prawie przechowawcy do rozporządzania środkami pieniężnymi oraz, że umowa nie będzie zawierała zastrzeżenia, iż środki pieniężne będąprzechowywane jako przedmioty oznaczone co do tożsamości.

Tak więc przekazanie przez Spółkę jawną środków pieniężnych na osobisty rachunek bankowy wspólnika w formie "umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia" będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu opisanego we wniosku jak i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia / art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa /.

Podobne interpretacje: