Drukuj

czy darowizna całej firmy ze środkami trwałymi żone i synowi jest zwolnionia zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, zatem w stosunku do niej nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn ".

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana zawartym we wniosku z dnia 11 października 2006r. uzupełnionym w dniu 07 listopada 2006r. i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób :

stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia. W dniu 11 października 2006r. zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego; cytuję " Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie objętym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej: Działalność rachunkowa-ksiegowa, PKD 7412Z, pod firmą Biuro Doradztwa Podatkowego Doradca Podatkowy mgr R z siedzibą przy ul.Ł... Posiadam wpis bezwarunkowy na listę doradców podatkowych nr 07548.Opłacam podatek dochodowy na zasadach ogólnych według stawki liniowej 19%, który rozliczam przy pomocy podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami towarzyszącymi, jestem także zarejestrowanym podatnkiem VAT czynnym. W swojej działalności wykorzystuję szereg składników majątkowych, w tym stanowiące środki trwałe przedsiębiorstwa: samochód ciężarowy Skoda-Octavia zgodnie z homologacją w zakresie podatku dochodowego, aktualnie już jako osobowy gdy chodzi o VAT, zestawy komputerowe, drukarka, szafki, biurka i inny drobny sprzęt biurowy. Działalność prowadzona jest w lokalu własnym, stanowiącym przedmiot współwłasności małżeńskiej, nie będącym jednakże środkiem trwałym biura i nigdy nie amortyzowanym z tego tytułu. Faktycznie wykonywanymi czynnościmi w firmie jest prowadzenie na podstawie zawartych umów z klientami na ich rzecz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji towarzyszących, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, wraz ze sporządzeniem odpowiednich w tym zakresie deklaracji, jak również rozliczen do ZUS

Obecnie z ważnych przyczyn obiektywnych noszę się z zamiarem likwidacji swojej działalności. Jednakże pragnę, by była ona kontynuowana przez moją żonę i syna, w ramach zawartej przez nich spółki cywilnej. Przewidujemy, że zarejestrowanie ich działalności nastąpi niebawem, lecz na pewno przed dniem mojej likwidacji. Zakres świadczonych przez spółkę usług niewiele będzie zmieniony, ponieważ formalnie rzecz biorąc, ograniczy się wyłącznie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a to było w zasadzie podstawowym przedmiotem mojej działalności, lecz już bez udziału doradztwa podatkowego, które u mnie było znikomym elementem przychodów. Dla realizacji zamierzenia planuję umową darowizny przekazać cały majątek synowi lub żonie, ewentualnie obojgu po połowie, jako niezbędną bazę materialną umożliwiającą świadczenie usług rachunkowych. Dokonam tego w czasie kiedy oboje będą już zgłoszeni do ewidencji działalności gospodarczej z określonym rodzajem prowadzonej działalności: rachunkowość, także już po zawarciu dla realizacji tego celu umowy spółki, ponieważ do tej spółki zostanie wniesiony w postaci wkładu ( aportu) darowany majątek, jak również gdy będą już zgłoszymi podmiotami w zakresie podatku dochodowego oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nadto nowo powstały podmiot ( spółka cywilna) przejmie wszystkie zobowiązania mojej firmy. Przede wszystkim realizowane będą nadal wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z kontrahentami, które zostaną przepisane na nowy podmiot, a ten zobowiąże się do ich prowadzenia w dotychczasowym zakresie. Również dotychczas zatrudnieni pracownicy i stażyści przejdą w pełym składzie osobowym na podstawie stosownych przepisów Kodeku pracy ze wszystkimi przysługującymi im uprawnieniami do nowego przedsiębiorstwa. Także miejsce świadczenia usług nie ulegnie zmianie, gdyż nadal będzie wykorzystywany lokal, stanowiący współwłasność małżonków. Tym samym można stwierdzić, że cały jednoosobowy zakład zostanie przeniesiony do nowo tworzonej spółki, jedynie pod zmienioną nazwą." Wątpliwości dotyczą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowej darowizny przedsiębiorstwa .

Odnosząc się do stanu faktycznego jak wyżej przedstawiono następujące stanowisko – Cyt."Uważam, że przedmiotowa darowizna korzysta ze zwolnienia określonego w art.4 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zatem w stosunku do niej nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn ". Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 cyt.wyżej ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów : art. 1 ust. 1 pkt 2 i art.4 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r.o podatku od spadków i darowizn (jednolity tekst : Dz.U. z 2004r Nr 142, poz 1514 z późń zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. Wyżej cytowana ustawa przewiduje jednakże szereg zwolnień z opodatkowania tym podatkiem. Jednym z nich jest zwolnienie określone przepisem art.4 ust.1 pkt 10 cytowanej wyżej ustawyo podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z unormowaniem zawartym w tym przepisie zwalnia się od podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najminiej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku, z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych; w przypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan przekazać prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w formie darowizny na rzecz małżonki oraz syna a zatem warunek podmiotowy jest spełniony. Obdarowani zamierzają zawrzeć spółkę prawa cywilnego i w tej formie prowadzić działalność gospodarczą, która w zasadzie stanowi kontynuację działalności Pana. Zmiana formy prowadzenia działalności z firmy jednoosobowej na spółkę prawa cywilnego nie stanowi w zasadzie przeszkody do kontynuacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Spółka prawa cywilnego, funkcjonująca na gruncie art. 860 i następnych Kodeksu cywilnego, jest stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników i nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, iż podmiotami czynności są wspólnicy spółki jako osoby fizyczne. Pozostaje jeszcze zasadniczy wymóg "niepogorszonego"prowadzenia zakładu przez okres 5 lat. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje pojęcia "stan niepogorszony". Pojęcie to należałoby rozpatrywać jako prowadzenie działalności bez zamierzonego zmniejszenia wartości i substancji zakładu. Oznacza to obowiązek utrzymania stanu obrotów firmy,płatności zobowiązań,środków trwałych na poziomie porównywalnym,jak również charakteru działalności.W rozpatrywanym stanie faktycznym nowa utworzona firma przejmie całą bazę materiałową dotychczasowego przedsiębiorstwa a więc wyposażenie, wszystkie zawarte umowy z kontrahentami, wraz ze składem osobowym firmy. Będzie również koontynuowała podstawową działalność jaką są usługi rachunkowe. Zatem można stwierdzić, iż istnieją przesłanki do prowadzenia zakładu w stanie " niepogorszonym".Ostateczne jednak zweryfikowanie tej ulgi nie jest możliwe na niniejszym etapie postępowania . Reasumując, organ podatkowy stwierdza, iż w sytuacji spełnienia przez oddarowanych waruków określonych przepisem art. 4 ust.1 pkt 10 ustawy o podatkuod spadków i darowizn przedmiotowa darowizna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zatem w stosunku do niej nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn . Z tych też względów uznaje się Pana stanowisko za prawidłowe. Niniejsza interpretacja :dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku jak wyżej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.,nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: