Drukuj

Jak prawidłowo należy udokumentować i rozliczyć dochód z najmu lokalu będącego naszą współwłasnością w sytuacji, gdy jedno z nas prowadzi w tym lokalu działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2004 r. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zdaniu drugim postanowiono, że działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Unormowanie to zalicza do działalności gospodarczej dla potrzeb VAT takie przejawy aktywności podatnika w stosunku do towarów oraz wartości niematerialnych, jak: wynajem, dzierżawa, leasing.br/

W art. 106 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług wykazano, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności:

  • dokonanie sprzedaży
  • datę dokonania sprzedaży
  • cenę jednostkową bez podatku
  • podstawę opodatkowania
  • stawkę i kwotę podatku
  • kwotę należności
  • oraz dane podatnika i nabywcy.


Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze dyspozycję zawartą w art. 106 ust. 8 pkt. 1 w/w ustawy o VAT, określił w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 97, poz. 971 - Rozdział 4 od § 11 do §30).

Zgodnie z § 11 w/w Rozporządzenia jedynie zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej wystawiają faktury oznaczone wyrazami "Faktura VAT".

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania źródła przychodów opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawo do udziału w zysku są równe.

W przypadku małożeństwa dochody uzyskane z najmu lub dzierżawy przedmiotu objętego współwłasnością ustawową małożonków, stanowią dochód do opodatkowania po połowie u każdego z małożonków, bez względu na to, który z małożonków podpisał umowę najmu (dzierżawy). W takiej sytuacji każdy z małożonków jest zobowiązany do samodzielnego odprowadzania zaliczek od dochodów z najmu, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekraczają u każdego z nich kwotę wolną.

Wobec powyższego, przy najmie lokalu będącego własnością współmałożonków w sytuacji, gdy jedno prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, natomiast drugie nie jest podatnikiem VAT, małożonek będący podatnikiem VAT wystawia fakturę VAT na połowę wartości należności z naliczonym podatkiem VAT zgodnie z w/w ustawą o VAT i rozporządzeniem oraz składa deklaracje VAT-7 w ustawowych terminach (art. 99 ust. 1 w/w ustawy o VAT) i składa PIT-5 (art. 44 ust. 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), natomiast drugi małożonek nie będący podatnikiem VAT wystawi rachunek, o którym mowa w art. 87 - 90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwany umownie fakturą oraz składa deklarację PIT-5.

Zatem stanowisko małożonków odnośnie fakturowania najmu lokalu będącego współwłasnością oraz rozliczania podatków i składania deklaracji podatkowych jest poprawne.

Podobne interpretacje: