Drukuj

Sprzedaż maszyny budowlanej zakupionej przez os. fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wykorzystywanej następnie w prowadzonej później przez tą osobę działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. B., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W grudniu 2005 r. Wnioskodawca otrzymał z urzędu pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej. Następnie w tym samym miesiącu m.in. z ww. środków nabył koparkę. Faktura zakupu koparki została wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zainteresowany w lutym 2006 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, robót ziemnych, oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatora, w której wykorzystuje zakupioną maszynę budowlaną. Z prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca rozlicza się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponadto od 12 listopada 2007 r. jest również czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Zainteresowany rozważa sprzedaż przedmiotowej koparki.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w sytuacji opisanej we wniosku sprzedając koparkę następuje wykonanie czynności cywilnoprawnej (umowy sprzedaży), która podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych i czy związku z tym obowiązek podatkowy ciąży na kupującym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że koparka została nabyta przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (przed jej rozpoczęciem) w chwili obecnej powinna być sprzedana na podstawie umowy sprzedaży i podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późń. zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Z kolei z treści art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, stwierdzić należy że co do zasady zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jednakże od powyższej zasady - w art. 2 pkt 4 ww. ustawy - ustawodawca wprowadził wyjątek, zgodnie z którym nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy spółki i jej zmiany,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Pomimo tego, że zapytanie dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych to dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii niezbędne jest w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie czy z tytułu dokonania opisanej we wniosku transakcji którakolwiek z jej stron będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź też będzie zwolniona z tego podatku.

Sprzedaż maszyny budowlanej przez podmiot będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług wypełnia dyspozycję przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.), czyli podlega opodatkowaniu ww. podatkiem.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w sytuacji opisanej we wniosku ORD-IN sprzedaż koparki korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 4 tej ustawy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: