Drukuj

Nie spełnione zostały przesłanki określone w art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej umożliwiające udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 grudnia 2005 r. /data wpływu do Urzędu Skarbowego / na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 02 listopada 2005r. Nr 1418/ZD/F/415/53/05/PM- pozostawiające bez rozpatrzenia wniosek z dnia 15 sierpnia 2005r. /data wpływu do Urzędu Skarbowego - 16 sierpnia 2005r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


o r z e k a


- odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


UZASADNIENIE


Jak wynika z akt sprawy, w dniu 16 sierpnia 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie wpłynął Pana wniosek z dnia 15 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60).


W związku z tym, że w w/w wniosku zapytanie nie zostało sformułowane w jednoznaczny sposób oraz nie zajęto własnego stanowiska w sprawie, pismem z dnia 31 sierpnia 2005r. Nr 1418/FRI/410/260/2005/PM Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wezwał Pana do uzupełnienia braków.W odpowiedzi na w/w wezwanie w dniu 11 września 2005r. wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Piasecznie pismo, w którym powtórzył Pan zapytanie, w dalszym ciągu jednak nie zajmując własnego stanowiska w sprawie w sposób pozwalający na jego potwierdzenie lub zaprzeczenie.W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie braki nie zostały uzupełnione, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie postanowieniem z dnia 02 listopada 2005r. Nr 1418/ZD/F/415/53/05/PM pozostawił sprawę bez rozpatrzenia.


Na powyższe postanowienie, pismem z dnia 21 listopada 2005r. złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nie przedstawiając konkretnych zarzutów wobec postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie a jedynie wnosząc o potracenie strat poniesionych przez Pana na giełdzie w wyniku przekształcenia Spółki Akcyjnej A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z przyszłych zysków z giełdy.


Dyrektor Izby Skarbowej analizując sprawę w postępowaniu odwoławczym nie znalazł podstaw do stwierdzenia niezgodności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z przepisami prawa i zauważa co następuje.Zgodnie z art.14a. § 1 Ordynacji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Stosownie do art.14a §2 Ordynacji podatkowej, wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.Wobec faktu, iż Pana wniosek miał braki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wezwał Pana w oparciu o art.169§1 Ordynacji podatkowej ( zgodnie z którym jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia ) - do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.


W związku z tym, że w wyznaczonym terminie braki nie zostały uzupełnione, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie pozostawił sprawę bez rozpatrzenia. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej zarówno złożone przez Pana w dniu 12 września 2005r.do Urzędu Skarbowego w Piasecznie wyjaśnienie jak i wniesione zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego nie przyczyniły się do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy ani przedstawienia Pana stanowiska w sposób umożliwiający jego potwierdzenie lub zaprzeczenie. Nie spełnione zostały tym samym przez Pana przesłanki określone w art.14a §2 Ordynacji podatkowej umożliwiające udzielenie Panu pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.


Z tego względu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Podobne interpretacje: