Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przeniesienia wlasności działki na podstawie art. 231 par. 2 ustawy Kodeks cywilny?.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 5 stycznia 2006 roku ( data wpływu 11 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2006 r. wpłynął wniosek, w którym zwrócili się Państwo z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności przeniesienia własności działki na podstawie art.231 § 2 ustawy Kodeks cywilny?

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 23 stycznia 2006 r. po uprzednim wezwaniu do usunięcia braków w postaci opłaty skarbowej oraz własnego stanowiska.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14 grudnia 2005 r. Leśna Wspólnota Urbarialna „X" zawarła z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską umowę przeniesienia własności - na podstawie art. 231 § 2 ustawy Kodeks cywilny.
Przedmiotem tej umowy była działka nr ewid. 321/16 o pow. 0.1689 ha położona w ..., zbudowana w 1975 roku budynkiem zlewni mleka o powierzchni użytkowej 192,11 mkw wraz z infrastrukturą. Budynek ten został wybudowany własnym kosztem i nakładem przez Spółdzielnię Mleczarską w ..., której następcą prawnym jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w ....
Przeniesienie własności przedmiotowej działki nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 42.225,00 zł. W dniu, w którym nastąpiła sprzedaż działki, na terenie Gminy nie obowiązywał plan przestrzennego zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania za nieruchomości wykorzystywane na cele rolnicze i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne.
Według Państwa stanowiska sprzedaż działki nr 321/6 nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami są natomiast rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 powołanej ustawy).

W przypadku umowy przeniesienia własności w oparciu o art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.): „Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem". Zawarte w powołanym przepisie prawo samoistnego posiadacza gruntu w dobrej wierze ma na celu ochronę własności wzniesionego budynku lub urządzenia, zatem stanowi wyjątek od ogólnie obowiązującej zasady, iż części składowe gruntu, do których należą budynki i urządzenia trwale z nim związane, nie mogą być przedmiotem odrębnej własności.
Tym samym opisana we wniosku transakcja dostawy gruntu winna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie nadmienia się, iż art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dla dostawę trenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, w dacie wydania postanowienia, nie toczyło się postępowanie podatkowe, jak również kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: