Interpretacje w temacie: Podatnicy akcyzy. Właściwość organów podatkowych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy na Spółce dokonującej odsprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów, ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzedu celnego oraz obowiązek prowadzenia w tym zakresie ewidencji?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ( ...

1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na wniosek z dnia 02.10.2006r. dotyczący zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnat ...

Czy samochody osobowe nabywane na terytorium Unii Europejskiej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu takimi samochodami są towarami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 i 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony – opatrzonego datą 04.05.2007r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 04.05.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy przedsiębiorcy nabywający samochody osobowe w krajach Unii Europejskiej celem ich późniejszej odsprzedaży mogą być reprezentowani w zakresie podatku akcyzowego przed organami celnymi przez agentów celnych, którzy nie zdali egzaminu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 i 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony – opatrzonego datą 04.05.2007r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 04.05.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy agenci celni, którzy nie zdali egzaminu uzupełniającego w zakresie przepisów dotyczących poboru akcyzy mogą podpisywać i składać deklaracje akcyzowe oraz prowadzić inne sprawy z zakresu podatku akcyzowego, działając jako pełnomocnicy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją, sprzedażą lub nabywaniem towarów tzw. akcyzowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 i 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony – opatrzonego datą 04.05.2007r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 04.05.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy podstawą opodatkowania w podatku akcyzowym, w sytuacji przedstawionej powyżej, będzie wartość wynagrodzenia należnego Spółce za wykonanie usług montażowych od Y, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Miesięczne zestawienie oświadczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy czynności przyjmowania wyrobów akcyzowych, sporządzania dokumentacji sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, wypełniania odpowiednich pól w dokumencie ADT, prowadzenia ewidencji zarejestrowanego handlowca są rozumiane przez ustawodawcę jako postępowanie w zakresie akcyzy prowadzone przed organami podatkowymi w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz 257 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r.(Dz. U. nr 8, poz.60 ze zmianami) - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 18.05.2005r. (uzupełnionym w dniu 12.07.2005r.) jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 18.05.2005r. złożono wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co ...

Czy biegły rewident może reprezentować Spółkę przed organem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego oraz sporządzać w imieniu i na rzecz Spółki deklaracje podatkowe w zakresie podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wp ...

Generowanie strony w 43 ms