Interpretacje w temacie: Podatnicy akcyzy

Ścieżka aktualnego tematu

Czy w świetle obowiązujących od dnia 1 maja 2004 r. przepisów o podatku akcyzowym oraz ustawy o płatnych autostradach oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, podatnik sprzedający gaz propan-butan na stacjach auto-gazu podlega obowiązkowi opłacania opłaty paliwowej?

Naczelnik Urzędu Celnago II w Łodzi na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 10.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania regulacji nakładających obowiązek zapłaty opłaty paliwowej informuje co następuje: -ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatn ...

„Czy dokonując odsprzedaży oleju transformatorowego dla celów objętych zwolnieniem Spółka nasza staje się podatnikiem podatku akcyzowego?” „Czy odsprzedając olej zakupiony w cenie którego sprzedawca zawarł podatek akcyzowy Spółka nasza staje się podatnikiem podatku akcyzowego?”

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 10-01-2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie, postanawia : 1. uznać stanowisko wnioskodawcy pr ...

Czy Spółka jako podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 2 załącznika nr 1 lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, zobowiązana jest do przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń wraz z kopiami oświadczeń, o których mowa w w/w rozporządzeniu, jeżeli nie jest płatnikiem podatku akcyzowego w zakresie wyrobów ( olejów opałowych) będących przedmiotem cyt. powyżej rozporządzenia ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 20 października 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akc ...

Czy podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów wymienionch w poz. 2 załącznika nr 1 lub w poz. 1 pkt 3 lit. B i lit. C załacznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia podatku akcyzowego; zobowiązany jest do przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, jeżeli nie jest importerem ani nie dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) postanawiam odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na wniosek z dnia 18 października 2005r. (data wpływu 24.10.2005r.) dot. obowiązku przekazywania zestawień oświadczeń o prz ...

1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na wniosek z dnia 02.10.2006r. dotyczący zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnat ...


1) Czy obok oświadczenia wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm. ), do wniosku należy załączyć jakiekolwiek zaświadczenia wydane przez wymienione w tym przepisie inspekcje, tj. Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy?2) Czy planowane działania grupy „rolników” jest prawidłowe w odniesieniu do poszerzania przedmiotowej grupy i działania w tym zakresie na podstawie § 10 w/w rozporządzenia, tj. czy w razie dołączenia do grupy kolejnych osób należy zwrócić się z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i dołączyć jedynie te dokumenty, które dotyczą wyłącznie nowego członka grupy oraz dokumenty, których treść zmienia się w związku ze zmianą składu osobowego grupy (tj. załączniki wskazane w § 3a ust. 1 pkt 1) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a), pkt 7) i pkt 8) oraz nowelizację regulaminu składu podatkowego – czy też należy złożyć wniosek o nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego? 3) Kto w świetle art. 2 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ( Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm. ), jest podatnikiem podatku akcyzowego – na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym – grupa osób fizycznych, każdy rolnik – członek grupy odrębnie, czy też rolnik, na którego gruncie prowadzony jest skład podatkowy, i czyje zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego – w świetle powyższego oraz przepisu § 3 ust. 1 pkt 5) w/w rozporządzenia – powinno być załączone do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku b/n z dnia 27.03.2007r. złożonego w Urzędzie Celnym w Siedlcach w dniu 30.03.2007r. przez ..........reprezentowanego przez radcę prawnego .................w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre ...

Zwrot opłaty paliwowej od podmiotów, które ją pobrały.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy ocena Wnioskodawcy, iż z analizy przepisów podatkowych dotyczących sukcesji podatkowej w podatku akcyzowym wynika, że Wnioskodawca jako sukcesor podatkowy spółki przejmowanej stanie się w jej miejsce stroną decyzji udzielającej przejmowanej spółce zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, stroną postępowań w sprawach znaków akcyzy, których spółka przejmowana jest uczestnikiem, stroną praw i obowiązków wynikających z rozliczeń podatku akcyzowego, jest prawidłowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z magazynowego składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ciąży zarówno na podmiocie prowadzącym skład (z tytułu wyprowadzenia) i na właścicielu wyrobów (z tytułu sprzedaży)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 7 ms