Drukuj

1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na wniosek z dnia 02.10.2006r. dotyczący zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnatrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 13.10.2006r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie wniosek spółki XXXXXXXX S.C. z siedzibą w Lublinie, dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w przypadku dokonania dostawy wewnatrzwspólnotowej tego wyrobu oraz czy dowodem zapłaty akcyzy krajowej jest dowód zapłaty za fakture dokumentujacą zakup tego towaru w Polsce.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobem akcyzowym - piwem. Spółka zamierza dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów zharmonizowanych - piwa - do Wielkiej Brytanii. Piwo zostanie zakupione od przedstawicieli producenta piwa na terenie Polski. Podatnikiem podatku akcyzowego jest producent piwa, który dokonuje zapłaty podatku akcyzowego. Transakcja zakupu piwa przez Spółkę zostanie udokumentowana fakturą VAT natomiast w Wielkiej Brytanii zostanie zapłacony należny podatek akcyzowy.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Celnego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Natomiast na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu, zwane dalej "podatnikami".

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż Spółka nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. W związku z tym nie jest podatnikiem podatku akcyzowego.

Na podstawie prowadzonej w tutejszym Urzędzie Celnym ewidencji podatników podatku akcyzowego ustalono również, iż spółka XXXXXXXX S.C. z siedzibą w Lublinie nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego.

W związku z tym Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie uznał, iż przedmiotowy wniosek został wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

P o u c z e n i e

Stosownie do art. 14a § 4 i art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Do ewentualnego zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: