Drukuj

Czy można odliczyć w całości podatek VAT od wydatków ponoszonych na reprezenatację i reklamę niepubliczną w przypadku przekroczenia limitu kosztów określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity -Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.05.2006r. podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 08.05.2006r. znak: P III/2/443-7/06 zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia w całości podatku od towaru i usług od wydatków ponoszonych na reprezentację i reklamę niepubliczną w przypadku przekroczenia limitu wydatków określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - zmienia się postanowienie będące przedmiotem zażalenia .

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 03.02.2006r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z wnioskiem o udzielenie wiążącej interpretacji prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia w całości podatku od towarów i usług od wydatków ponoszonych na reprezentację i reklamę niepubliczną w przypadku przekroczenia limitu wydatków określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

W ramach działalności gospodarczej Spółka będąca podatnikiem VAT ponosi wydatki na cele reprezentacji i reklamy w przeważającej większości na zakup artykułów spożywczych zużywanych na miejscu tj. w siedzibie jednostki na poczęstunek kontrahentów, wartość reklamy niepublicznej przekroczyła limit stanowiący koszt uzyskania przychodu określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskujący przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym pomimo przekroczenia limitu reprezentacji i reklamy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu wszystkich towarów przeznaczonych na potrzeby reprezentacji i reklamy, w tym towarów zakupionych ponad limit 0,25% przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku postanowieniem z dnia 08.05.2006r. znak: PIII/2/443-7/06 stwierdził, że stanowisko podatnika nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Na powyższe postanowienie strona pismem z dnia 16.05.2006r. złożyła zażalenie. Podatnik zarzuca, że organ podatkowy w postanowieniu nie ustosunkował się do wszystkich argumentów przedstawionych przez spółkę we wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji.

Zdaniem strony organ podatkowy dokonał nie mającego podstaw prawnych rozszerzenia literalnego brzmienia przepisu art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku VAT przyjmując, iż sformułowanie "wydatki, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu" jest tożsame ze sformułowaniem "wydatki które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu". Zdaniem podatnika użycie przez ustawodawcę trybu przypuszczającego wyklucza z prawa do odliczenia jedynie te spośród wydatków, które w sposób obiektywny nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, gdyż są wprost wymienione w katalogu zawartym w ustawach o podatkach dochodowych. Przekroczenie zaś norm określonych w tych ustawach nie powinno skutkować utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż co do zasady wydatki ponoszone na cele reprezentacji i reklamy "mogłyby być" zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a nie są nimi jedynie w części nie mieszczącej się w określonym limicie.

Podatnik zarzuca też, że organ podatkowy nie ustosunkował się w ogóle do podnoszonej we wniosku nadrzędności przepisów unijnych nad polskimi. Nowym członkom Unii Europejskiej, w tym w Polsce pozwolono zachować ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego VAT, ale w zakresie nie powiększonym w stosunku do tego w jakim te ograniczenia występowały w przepisach stosowanych w Polsce przed dniem wejścia do Unii Europejskiej. W ustawie dot. podatku VAT obowiązującej do 30.04.2004r. nie było ograniczenia w odliczeniu podatku VAT z powodu przekroczenia limitu reprezentacji i reklamy.

Organ odwoławczy po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje:

W myśl dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 , poz.535 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem ( ... ) jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w części lub w całości.

Analiza treści powyższego przepisu dokonana w oderwaniu od pozostałych przepisów cyt. ustawy mogłaby prowadzić do wniosku, że wszelkie przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże analiza powyższego przepisu w powiązaniu z treścią art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o podatku VAT, z której wynika że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości i próbek - prowadzi do wniosku, że przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem podlega, co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT, za wyjątkiem towarów wskazanych w art. 7 ust. 3.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 2 cyt. ustawy o podatku VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 ,jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7.

Wynika z powyższego, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przekazanymi przez niego, na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi oraz prezentami o małej wartości i próbkami pomimo, że czynność przekazania tych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jednocześnie - w myśl art. 88 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy o podatku VAT - wyżej przywołany przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane.

Z powyższego wynika, że podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów dotyczących wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 cyt. ustawy o podatku VAT (przekazanie na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem) - nawet wówczas gdy zostaną przekroczone limity ( 0,25% przychodu) uniemożliwiające zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym pod warunkiem, że opodatkuje podatkiem należnym czynność przekazania tych towarów na cele reprezentacji i reklamy (za wyjątkiem towarów o małej wartości i próbek).

Zatem spółka może - pomimo przekroczenia limitu (0,25 % przychodu) - odliczyć podatek naliczony związany z zakupem towarów przekazanych na cele reprezentacji i reklamy, w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 cyt. ustawy o podatku VAT pod warunkiem jednoczesnego naliczenia podatku należnego w tej samej wysokości z tytułu przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy.

Mając na uwadze powyższe tut. organ odwoławczy uznaje zażalenie podatnika za zasadne i zasługujące na uwzględnienie (pomimo innej argumentacji niż przedstawiona w niniejszej decyzji ) a wobec stwierdzenia, że rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonym postanowieniu jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - zmienia postanowienie będące przedmiotem zażalenia.

Podobne interpretacje: