Drukuj

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem VAT przekazania w ramach spłaty zobowiązania wobec innego podmiotu gospodarczego: - nieruchomości w postaci działki budowlanej,- rozpoczętej a nie zakończonej inwestycji.

Strona zwróciła się w dniu 18.04.2006r. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania nieruchomości w postaci działki budowlanej z rozpoczętą inwestycją w ramach spłaty zobowiązania wobec innego podmiotu gospodarczego. We wniosku strony z dnia 12.04.2006 r.( uzupełnionym pismem z dnia 23.06.2006r) przedstawiono następujący stan faktyczny:Firma XXXXX sp. z o.o. w związku z kłopotami finansowymi, w celu częściowego zaspokojenia wierzyciela zamierza przekazać nieruchomość w postaci działki budowlanej o wartości 800.000 zł wraz z rozpoczętą na niej a nie zakończoną inwestycją, której wartość szacuje się na 150.000 zł. Obecnie inwestycja, dotycząca budowy restauracji jest na początkowym etapie - wykonano wyłącznie część fundamentów budynku głównego bez ścian i stropów. Teren nie jest uzbrojony, nie posiada przyłączy wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. Przedmiotową działkę jednostka nabyła w 1998r. bez podatku od towarów i usług. Od nakładów związanych z rozpoczętą w 2002r. inwestycją podmiot odliczał podatek VAT. Przekazanie działki wraz z rozpoczętą inwestycją nastąpi w drodze notarialnej na podstawie uchwały zarządu spółki.

Zdaniem strony, przekazanie nieruchomości w postaci działki w ramach spłaty zobowiązania wobec innego podmiotu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast podatkiem VAT należy opodatkować jedynie rozpoczętą na niej a nie zakończoną inwestycję.

W odpowiedzi na powyższe tutejszy organ podatkowy informuje: Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr. 54 poz. 535 z późn. zm. ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Czynności, o których mowa wyżej podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.W myśl art.7 ust.1 powołanej wyżej ustawy, przez odpłatną dostawę towarów o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel.Z kolei w art. 2 pkt. 6 określona została definicja towarów - przez które rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że czynność przeniesienia własności nieruchomości na wierzyciela firmy z uwagi na nieuregulowanie przez nią zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust.1 oraz art.7 ust.1 ustawy o VAT.Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.Opodatkowaniu zatem podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku nieruchomości gruntowych niezabudowanych - jedynie te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.Pozostałe dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, nieprzeznaczonymi w planach pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.A zatem, dostawa w zamian za długi działki budowlanej a taki status posiada działka opisana w piśmie strony, zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 22 %.Odrębnemu opodatkowaniu będą podlegały poniesione nakłady wchodzące w skład rozpoczętej inwestycji. Przez inwestycję rozpoczętą rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową. A zatem przez dostawę nie zakończonej inwestycji uznaje się odsprzedaż całości usług związanych z budową przedmiotowego budynku.Nadmienić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, uzupełnionym następnie w dniu 26.06.2006r. o dodatkowe informacje, nie znajdzie zastosowania przepis art. 29 ust.5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Opisana we wniosku niezakończona inwestycja w świetle przepisów ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207 poz.2016 ) nie jest bowiem budynkiem lub budowlą.W związku z powyższym w sytuacji przedstawionej we wniosku strony, przekazanie nieruchomości w postaci działki budowlanej wraz z rozpoczętą a nie zakończoną na niej inwestycją podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 %. Mając na względzie powyższe, stanowisko zaprezentowane przez stronę w części odnoszącej się do przekazania działki budowlanej należy uznać za nieprawidłowe, natomiast w części odnoszącej się do nakładów związanych z niezakończoną inwestycją - za prawidłowe.

Podobne interpretacje: