Drukuj

Czy Numer Identyfikacji Podatkowej NIP dotyczy tylko podatku VAT, zaś do rozliczeń pozostałych (ZUS, PFRON, podatek dochodowy od osób fizycznych, itp.) obowiązują uprzednio nadane numery NIP (inny dla Instytutu i inne dla kazdego RZD)Czy po 1 maja 2004 r. operacje gospodarcze pomiędzy Instytutem, RZD, oraz między poszczególnymi RZD moga być dokonywane notami wewnętrznymi. Jak w RZD dokonujemy sprzedaży - przesunięcia do innego RZD np. zboża winien być wykazywany obrót z tego tytułu, czy są to pozostałe przychody operacyjne ?

Uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

- stosownie do art. 2 ustawy o NIP ( Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm. ) obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają podmioty będące na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne zwane dalej " płatnikami składek ubezpieczeniowych " podmioty te otrzymują, NIP i są zobowiązane do posługiwania się nadanymi im NIP w związku z wystąpieniem w roli płatnika podatku lub i płatnika składek ubezpieczeniowych.

- zgodnie z dyspozycją art.160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ) osoba prawna, której zakłady ( oddziały ) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału ), którry przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarow i usług. Podatnik nie może wystawić faktury VAT dokumentującej przesunięcie towarów, ponieważ w myśl art. 106 ust. 1 cyt. ustawy faktura stwierdza sprzedaż towarów. Przesunięcie towaru między zakładami powinno być udokumentowane dowodami wewnętrznymi.

- odnośnie kas fiskalnych - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr PP7-8180/270/2004/JS/1450 z dnia 07.05.2004r. informuję, iż Spółka powinna zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o umożliwienie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu dotychczasowych kas do czasu wymiany w nich pamięci fiskalnej ( modułów fiskalnych ).

Podobne interpretacje: