Drukuj

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować czynności wykonywane w budynkach mieszkalnych, polegające na montażu systemów centralnego odkurzania z użyciem materiałów własnych?

Odpowiadając na pismo z dnia 14.05.2004 r. (data wpływu do US 17.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 09.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB w grupowaniu 111 będzie Pan wykonywał czynności polegające na montażu systemów centralnego odkurzania z użyciem materiałów własnych, takich jak odkurzacz centralny zaklasyfikowany wg PKWiU do grupowania 29.71.21-13.00 oraz kolanka, trójniki, złączki, rury instalacyjne, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 25.21.22-70.
Czynności te, zaklasyfikował Pan wg PKWiU do grupowania 45.34.32.-00.00 „Roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

Pana zdaniem ww. czynności podlegają opodatkowaniu wg 7 % stawki podatku od towarów i usług, jednak ma Pan wątpliwości czy jest to stawka właściwa dla tych czynności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

O tym czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap, na jakim jest ta czynność wykonywana, z czym związana jest określona klasyfikacja.

Za prawidłowe określenie przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania odpowiada podatnik. W związku z tym tut. Organ nie weryfikował słuszności zaklasyfikowania ww. czynności do podanego przez Pana grupowania.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Stosownie do ust. 2 cyt. wyżej artykułu przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zatem jeżeli wykonywane przez Pana w budynkach mieszkalnych (PKOB 111), czynności mieszczą się wg PKWiU w grupowaniu 45.34.32-00.00 „Roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”, to na podstawie art. 146 ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu wg 7 % stawki podatku VAT.

Podobne interpretacje: