Drukuj

Czy wobec nie osiągania w latach 2002-2004 przychodów z "zawieszonej" działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej, Podatnik ma prawo składać zeznanie roczne wspólnie z żoną?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana z dnia 04.09.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów z dnia 22.08.2006r. nr US33/NL/LF/II/415/4111-112/06/06/BS w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12.05.2006r. wystąpił Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Zdaniem Pana, wobec nie osiągania w latach 2002-2004 przychodów z "zawieszonej" działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej, miał Pan prawo zeznania roczne o dochodach osiągniętych w tym okresie składać wspólnie z żoną.

Postanowieniem z dnia 22.08.2006r. nr US33/NL/LF/II/415/4111-112/06/BS Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów uznał stanowisko Pana zawarte we wniosku za nieprawidłowe.W uzasadnieniu przedstawiającym stan prawny zajętego stanowiska organ podatkowy pierwszej instancji powołał zapisy art. 6 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące do 31.12.2002r. oraz art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 141, poz. 1182 ze zm.) zmieniający brzmienie wymienionego art. 6 ust. 8 począwszy od 2003r.Na tej podstawie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdził, że za 2002r. miał Pan prawo złożyć zeznanie roczne o osiągniętych dochodach wspólnie z żoną ale od 2003r. (uwzględniając zmianę treści art. 6 ust. 8 ustawy) powinien Pan dokonywać rozliczenia rocznego odrębnie.

Uznając powyższe postanowienie za krzywdzące złożył Pan zażalenie, w którym wniósł o wnikliwe rozpatrzenie zażalenia oraz udzielenie "satysfakcjonującej odpowiedzi, uwzględniającej zarówno aspekty prawne jak i społeczne złożonego problemu".

Po przeanalizowaniu akt i rozpoznaniu zarzutów zażalenia, uzupełnionymi wystąpieniem z dnia 06.11.2006r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2002r., małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z ar. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 8 ustawy, obowiązującym do końca 2002r., ten sposób opodatkowania miał zastosowanie, jeżeli żadne z małżonków nie uzyskało dochodów (przychodów) opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), zwanej ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W wyniku zmian zapisu art. 6 ust. 8 ustawy, wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 141, poz. 1182 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2003r., począwszy od 2003r. małżonkowie nie mogli być opodatkowani łącznie, jeżeli chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie ulega wątpliwości, że mimo "zawieszenia" wykonywania działalności gospodarczej w stosunku do Pana miała zastosowanie ustawa z dnia 20 listopada1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Okoliczność okresowego nie uzyskiwania z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów, nie zmienia faktu, iż w świetle prawa jest Pan uznawany za osobę prowadzącą taką działalność. Obowiązujące przepisy - ustawy z dnia 19.11.1999r. prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.) a także ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (z 2004r. Dz. U. nr 269, poz. 2681 ze zm.) - nakładały na podatników określone obowiązki ewidencyjne.

Niedopełnienie przewidzianych w nich wymogów formalnych (zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej, wykreślenie z ewidencji podmiotów gospodarczych, aktualizacja formularza NIP itd.) powoduje, że w świetle prawa jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu (karta podatkowa).

Z tych względów stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów, dotyczące konieczności indywidualnego rozliczenia Pana w podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od 2003r. jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: