Interpretacje w temacie: Podatnicy

Ścieżka aktualnego tematu

Przepis art. 5 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ma zastosowanie wyłącznie do odpłatnego przekazywania towarów oraz świadczenia usług między zakładami (oddziałami) osoby prawnej samodzielnie sporządzającymi bilans. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do sytuacji faktycznych, w których osoba prawna przekazuje odpłatnie towary oraz świadczy usługi jednostce organizacyjnej stanowiącej zakład tej osoby prawnej samodzielnie sporządzający bilans.

Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 31 marca 2000 r., nr (...), określił Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów "D." Zakładowi Pracy Chronionej w K. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące kwiecień - grudzień 1998 r., zaległości podatkowe za wyżej wymieniony okres oraz odsetki za zwłokę od tych zaległości. Izba Skarbowa w Łodzi, decyzją z dnia 5 lipca 2000 r., nr (...) ...

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...


Powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2003 r. nr PP1-811/912/03/JW, Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy w związku z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, Wspólnota winna od miesiąca stycznia 2004 r. zaprzestać rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.01.2004 (data wpływu do tut. organu podatkowego) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Urząd Skarbowy w Lesku Naczelnika w dniu 6.01.2004 r. interpretacji (znak: US-PP/443/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Uzupełnienie sprowadza się do odpowiedzi na ...

Czy po śmierci męża, z którym prowadziłam działalność gospodarczą w zakresie handlu, działając na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddzielnie na każdego z małżonków, z której podatek VAT rozliczany był pod numerem NIP męża, mogę kontynuować tą samą działalność gospodarczą?

Działając na podstawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)w związku z Pani wnioskiem z dnia 17.02.2004 roku w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia podatku VAT jako spadkobierca po podatniku, który przed śmiercią był zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku ...

Czy dokonując zakupu lokalu użytkowego potwierdzonego fakturą VAT, wystawioną na podatnika, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy akt notarialny dotyczący zakupu ww. lokalu wystawiony został na imię obojga małżonków?

Art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) (zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług lub ustawą o VAT) stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je ...

Wspólnota mieszkaniowa jest stroną umowy z dostawcami mediów do nieruchomości, w skład której wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe. Właściciele lokali wpłacają do Wspólnoty zaliczki na pokrycie kosztu zakupu mediów? Wspólnota jako reprezentant ogółu właścicieli lokali reguluje należności wobec dostawców i rozlicza koszty ich zakupu z poszczególnymi właścicielami. Miasto stołeczne Warszawa jako właściciel części lokali w nieruchomości żąda od Wspólnoty wystawienia faktur VAT na opłaty przez nie wnoszone. Czy słusznie?

Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U. z 2000r Nr 80 poz.903 z późn.zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynik ...

Czy do nabytych przez żonę zmarłego radcy prawnego w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego maja zastosowanie przepisy podatku od towarów i usług VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r., uzupełnione dnia 25.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów w podatku od towarów i usług VAT do nabytych w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego przez żonę zmarłego Radcy prawnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 14a Ordynacji Podatkowej uprzejmie informuje; Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych jest traktowana j ...

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Generowanie strony w 11 ms