Drukuj

1. Czy gospodarstwo pomocnicze, w świetle art. 15 ust 6 ustawy o VAT nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczonych w zakresie usług na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie § 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia są zwolnione od podatku od towarów i usług, 2. Jakim dowodem należy dokumentować dostawę materiału i sprzętu informatycznego na rzecz Urzędu Wojewódzkiego?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.07.04 r (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.04 r.), nawiązujące do odpowiedzi tut. Organu z dnia 27.05.2004 r. na zapytanieJednostki z dnia 05.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje.W przedmiotowym piśmie Strona zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości:

  1. czy Ośrodek, w świetle art. 15 ust 6 ustawy o VAT nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczonych w zakresie usług na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), usługi świadczone przez Ośrodek na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie § 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia są zwolnione od podatku od towarów i usług,
  2. jakim dowodem należy dokumentować dostawę materiału i sprzętu informatycznego na rzecz Urzędu Wojewódzkiego?Z przedstawionego w zapytaniu Jednostki z dnia 05.04.04 r. stanu faktycznego wynika, że Jednostka jest gospodarstwem pomocniczym Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda, w świetle art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 80 poz. 872 ze zm.), reprezentuje administrację publiczną jako organ administracji rządowej.
Gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zm.) należy uznać za urzędy obsługujące organy władzy publicznej wymienione w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535).

Zatem tut. Organ podatkowy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 27.05.04 r.,że stosownie do art. 15 ust. 6 cyt.ustawy, Jednostka jako urząd obsługujący organy władzy publicznej (Wojewodę) w zakresie zadań do realizacji, których została powołana (usługi informatyczne świadczone na rzecz Wojewody), z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zwolnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.), nie ma zastosowania do wykonywania czynności na rzecz Wojewody, o których mowa wyżej.
Przepis ten został wydany na podstawie delegacji zawartej w art. 82 ust. 3 w/w ustawy.Oznacza to, iż zwolnienie o którym mowa dotyczy czynności opodatkowanych na mocyustawy. Wojewódzki Ośrodek Informatyki w zakresie czynności wykonywanych na rzecz Wojewody został wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Ad 2) W myśl art. 106 cyt. wyżej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy są obowiązani wystawić fakturę VAT stwierdzającą dokonanie sprzedaży lub świadczenia usługi.
Jeżeli dostawa, o której mowa wyżej podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy, to Jednostka czynności te winna dokumentować nie fakturami VAT, lecz innymi dowodami księgowymi, np. rachunkami, o których mowa w art. 87 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: