Drukuj

brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z realizacji projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2009r. (data wpływu 24.02.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z finansowania projektu pod nazwą „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z finansowania projektu pod nazwą „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina w dniu 01.10.2007 roku zawarła porozumienie pomiędzy gminami: P., J., R., S., W. Gmina. jako lider porozumienia złożyła wniosek na realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego” w ramach którego objęto zasięgiem obszar atrakcyjny turystycznie. Projekt zakłada budowę 9 dróg lokalnych położonych na terenie 5 gmin (J., P., R., S., W.). Wybrano drogi wymagające najpilniejszych inwestycji i stanowiące utrudnienie dla turystów odwiedzających obszar będący przedmiotem projektu. Dodatkowo wzięto pod uwagę aspekty gospodarcze i społeczne rozwoju tych obszarów.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • poprawy jakości nawierzchni dróg;
  • zmniejszenia kosztów utrzymania dróg;
  • zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego;
  • poprawy estetyki dróg i otoczenia.

W kosztach inwestycji Gmina. ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Inwestycja po zrealizowaniu służyć będzie społeczności lokalnej a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działalności statutowej Gminy Jest ona zadaniem publicznym nałożonym odrębnymi przepisami, wykonywanym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez JST (art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Gmina posiada nadany nr NIP, lecz nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Istnieje wątpliwość co do prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zapłaty za budowę dróg. Zdaniem Gminy, nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną z tytułu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy będzie istniała w świetle przedstawionego stanu możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w zakupach dotyczących realizowanej inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenie kwot podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje. Tym samym nie jest spełniony warunek dający Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z wymienioną we wniosku inwestycją.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Gmina stoi na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi i Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT. Zatem podatek ten przy ubieganiu się o dofinansowanie będzie kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, objęte zwolnieniem o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) posiada osobowość prawną wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cyt. wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy czynności tej dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został odliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższą zasadą, wykluczeniu podlega możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT lub niepodlegających temu podatkowi.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Gmina. zamierza zrealizować projekt inwestycyjny pod nazwą „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego” w ramach którego objęto zasięgiem obszar atrakcyjny turystycznie. Projekt zakłada budowę 9 dróg lokalnych położonych na terenie 5 gmin (J., P., R., S., W.). Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działalności statutowej Gminy .. Jest ona zadaniem publicznym nałożonym odrębnymi przepisami, wykonywanym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Ponadto przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi – zostanie udostępniona bezpłatnie społeczności lokalnej.

Nabywane w ramach projektu towary oraz usługi nie były i nie są związane z wykonywaniem przez Gminę. czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia w zakresie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W konkluzji należy podkreślić, iż Gmina. nie nabędzie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego”, gdyż stałoby to w sprzeczności z regułą zawartą w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprowadza się ona do stwierdzenia, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygnięcia wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Na podstawie opisanego zdarzenia przyszłego organy podatkowe dokonują oceny czy w danej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: