Drukuj

Czy wynagrodzenie członka zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

"S." z o.o. (zwana dalej Spółką) zwróciła się z pismem z dnia 21.05.2004 roku (data wpływu 25.05.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego – o udzielenie informacji w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia członka zarządu, będącego jednocześnie kierownikiem jednostki.

Spółka stanęła na stanowisku, iż wynagrodzenie członka zarządu nie podlega podatkowi VAT?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze podziela stanowisko Spółki w tym zakresie i wyjaśnia:

Osoba powołana do organu Spółki – np. członek zarządu – nie będzie po 1 maja br. w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 - zwana dalej ustawa o VAT) podatnikiem VAT. Nie prowadzi ona w tym zakresie samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Pomiędzy nim (członkiem zarządu) a Spółką powstają bowiem prawne więzy tworzące stosunek prawny (na podstawie powołania – bez umowy) co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Do tego stosunku prawnego stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Określają one kompetencje członków organów spółek więc tym samym warunki wykonywania zleconych czynności. Osoby powołane mogą bowiem podejmować tylko te czynności do wykonywania których są umocowane na podstawie przepisów k.s.h. lub statutu spółki. Uczestnictwo w organie spółki za odpłatnością oznacza że spełniona jest druga przesłanka uzasadniająca wyłączenie tej czynności z zakresu samodzielnej działalności gospodarczej – określenie warunków wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o trzeci konieczny element stosunku prawnego pomiędzy powołującym a powołanym tj. określenie odpowiedzialności powołującego to stanowi go art. 203 § 1 stanowiący, iż członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, co nie pozbawia go roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Skoro członek zarządu wysuwa roszczenie wobec spółki, a spółka jest zobowiązana je zaspokoić to jest ona odpowiedzialna za ich zaspokojenie. Poza tym w przypadku każdego stosunku prawnego z elementem odpłatności, zlecający wykonanie czynności ponosi odpowiedzialność w zakresie wypłacenia wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego uznaje wynagrodzenie członka zarządu za nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: