Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości podzielnej na 15 samodzielnych działek?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 15 kwietnia 2004 r. (uzupełnione znaczkiem opłaty skarbowej w dniu 23 kwietnia 2004 r.) informuje, iż od dnia 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535) grunt jest towarem, a odpłatna dostawa gruntu (sprzedaż, zamiana) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy., jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Należy zauważyć, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega dostawa nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych (jedynie tych, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę).
O charakterze tych gruntów decyduje plan zagospodarowania przestrzennego danego obszaru.

Działalność gospodarcza w pojęciu art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub innych usługodawców, w tym również podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, jak również działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż zakupioną wcześniej nieruchomość podzielił Pan na mniejsze samodzielne działki i jak sam Pan przyznaje podzielenie to zostało przez Pana dokonane w celu ułatwienia ich sprzedaży. Jeżeli z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto należy zauważyć, iż podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, może korzystać ze zwolnienia w trybie art. 113 ust 1 i ust 9 tej ustawy. Jednakże na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 d, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Podobne interpretacje: