Drukuj

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W ocenie podatnika realizacja w/w umów o dzieło nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na wysokość uzyskanego z tego tytułu obrotu.

W ramach umów o dzieło podatnik odpłatnie sporządza ekspertyzy stanowiące dla zlecającego podstawę do podjęcia decyzji o wydaniu klientowi certyfikatu zgodności na sprzedany system zarządzania jakością.

W trakcie realizacji w/w umów podatnik występuje jako przedstawiciel zleceniodawcy i nie ponosi odpowiedzialności za wykonane dzieło. W treści umów określono ponadto warunki wykonania dzieła oraz wysokość wynagrodzenia.

Podatnik jest emerytem i nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.


Ocenia prawna stanu faktycznego:


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą VAT - podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przez działalność gospodarczą rozumie się - zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy VAT - wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie w myśl art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.1 nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności.

W art.13 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) ustawodawca wymienił m.in. przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...).

Z przedstawionych powyżej przepisów prawa wynika, że świadczenie usług w ramach umów o dzieło, o których mowa w art.13 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT w sytuacji, gdy z tytułu świadczenia w/w usług osoby fizyczne świadczące te usługi są związane ze zlecającym ich wykonanie więzami prawnymi co do

  • warunków wykonywania usług,
  • wynagrodzenia,
  • odpowiedzialności zlecającego.

Wskazać przy tym należy, że umowy cywilnoprawne (w tym umowy o dzieło) co do zasady tworzą pewien rodzaj stosunku prawnego pomiędzy zlecającym wykonanie czynności a zleceniobiorcą, który te czynności wykonuje. Dyspozycja zawarta w art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT w przypadku umów o dzieło spełniona jest jedynie wówczas, gdy treścią takich umów jest określenie nie tylko warunków wykonania i wynagrodzenia, ale także – co wymaga podkreślenia - umowa taka powinna zawierać szczegółowe ustalenie warunków odpowiedzialności zlecającego za wykonanie dzieła.

Biorąc pod uwagę w/w stan prawny, przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny sprawy oraz pytanie podatnika stwierdzić należy, że świadczenie w ramach umów opisanych w zapytaniu usług sporządzania ekspertyz na zlecenie firmy uprawnionej do wydawania certyfikatów zgodności nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wobec wyłączenia zawartego art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.

Zawarto bowiem umowy, o których mowa w art.13 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), a ponadto z treści umowy wynikają – jak podaje podatnik – warunki wykonania, wynagrodzenia oraz odpowiedzialność zleceniodawcy za wykonane dzieło zarówno wobec klienta, jak i organów nadzorujących.

Tym samym stwierdzić należy, że świadczący usługi w ramach w/w umów nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy VAT bez względu na wysokość uzyskanego z tego tytułu przychodu.

Podobne interpretacje: