Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi budowlane oraz jest zatrudniony na umowę o pracę, gdzie w zakresie jego obowiązków jest organizowanie procesów budowlanych oraz nadzór nad kompleksowym wykonywaniem robót budowlano-montażowych. Czy prawidłowe jest dokumentowanie świadczonych usług fakturami VAT na rzecz pracodawcy wykonując czynności inne niż przypisane umową o pracę i wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego w ramach działalności gospodarczej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 1.09.2004 r. (znak: II US-II-443/87/04), gdyż jest ona nieprawidłowa:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż pan Augustyn K. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi budowlane oraz jest zatrudniony na umowę o pracę, gdzie w zakresie jego obowiązków jest organizowanie procesów budowlanych oraz nadzór nad kompleksowym wykonywaniem robót budowlano-montażowych. Wobec powyższego zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowe jest dokumentowanie świadczonych usług fakturami VAT na rzecz pracodawcy wykonując czynności inne niż przypisane umową o pracę i wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego w ramach działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 15 ust. 2 powyższej ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej, która dla potrzeb podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy wskazuje, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności wykonywanych przez osoby fizyczne na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy oświadczenie usług, do której - zgodnie z kodeksem cywilnym - stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Tak więc powyższe wyłączenie jest stosunkowo ograniczone, gdyż dotyczy wyłącznie tych osób fizycznych, które pozostają w stosunkach pracy i obejmuje dodatkowe czynności wykonywane przez te osoby poza stosunkiem pracy, lecz na rzecz swojego pracodawcy albo w wyniku zawartej z nim (pracodawcą) dodatkowej umowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy określona czynność świadczona dla pracodawcy jest wykonywana na podstawie umowy zawartej z samym pracodawcą czy też na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią. Podmiot (osoba fizyczna) nie jest uznawany za podatnika VAT, jeśli świadczy usługi na podstawie wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 2 umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy. Natomiast jeżeli czynności są wykonywane na rzecz pańskiego pracodawcy przez osoby zatrudniane w ramach prowadzonej przez pana działalności gospodarczej, a więc przez pana przedsiębiorstwo, wówczas są one traktowane jako działalność gospodarcza, a więc podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinny być dokumentowane fakturą VAT.

Podobne interpretacje: