Drukuj

1) Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa oraz organ upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych, w świetle art. 15 ust. 6 nowej ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnikiem tego podatku? 2) Czy MOPS może w 2004 r. korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli w 2003 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego na podatek VAT, a wartość sprzedaży netto w 2003 r. wyniosła 6.090,15 zł ? 3) Czy w przypadku wykonywania usług nie podlegających opodatkowaniu, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz wykonywanych przez podmioty korzystające ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy, istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT? W jaki sposób należy wówczas ewidencjonować tę sprzedaż? 4) Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT dotacje otrzymane z budżetu Gminy na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną przez MOPS działalnością? 5) Czy obciążenia pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli jednostce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług telekomunikacyjnych? 6) Czy w przypadku zakupu kwiatów z okazji wizyty gości w żłobku z okazji Dnia Górnika, do dekoracji pomieszczeń z okazji świąt, zakupu art. spożywczych z przeznaczeniem na narady kadry kierowniczej itd. należy odprowadzić podatek należny z tego tytułu? 7) Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi nadal korzystają ze zwolnienia od podatku?

Ad. 1) Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązany jest na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 ze zm.) do świadczenia pomocy społecznej. W przepisach tej ustawy w sposób szczegółowy określony został zarówno krąg osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej, jak i zakres tej pomocy i zasady funkcjonowania jednostek świadczących tego rodzaju pomoc.
W związku z tym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będąc samorządową jednostką budżetową oraz organem upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych, obowiązanym na mocy odrębnych przepisów do świadczenia pomocy społecznej, nie jest podatnikiem podatku VAT, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Ad. 2) W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Zgodnie z nową ustawą, do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Jednakże do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. - zgodnie z art. 168 ust. 3 ustawy- przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, tj. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
W związku z tym, iż MOPS w 2003 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego na podatek VAT i składał w 2003 r. deklaracje podatkowe VAT-7, a także składa je nadal w 2004 r., jest obecnie czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku gdyby podatnik chciał ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zastosowanie będzie mieć art. 113 ust. 11, który stanowi, że podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 art. 113. Warunkiem jednak jest nie przekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty 10.000 EURO.
Dlatego też mimo, iż wartość sprzedaży za 2003 r. nie przekroczyła ww. kwoty, MOPS nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku, ponieważ od utraty tego zwolnienia bądź jego rezygnacji nie minęło jeszcze 3 lata.
Ad. 3) Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ze względu na to, iż MOPS nie jest podatnikiem zwolnionym na mocy art. 113 ust. 1 ustawy, obowiązany jest do prowadzenia ww. ewidencji w myśl art. 109 ust. 3 ustawy.
W ewidencji sprzedaży należy ujmować całą sprzedaż, zarówno zwolnioną od podatku, jak i nie podlegającą opodatkowaniu, ponieważ umożliwi to podatnikowi prawidłowe obliczenie kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, a tym samym ewidencja sprzedaży prowadzona będzie zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 109 ust. 3 ustawy, co z kolei przyczyni się do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
Ad. 4) Od 1 maja 2004 r. stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik – w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług- otrzymuje od innego podmiotu (może to być również organ publiczny) jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny towaru lub rekompensata z powodu obniżenia ceny – tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy. Aby jednak tak było, takie dofinansowanie musi być bezpośrednio związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług (dotacja przedmiotowa). W sytuacji zaś, gdy dotacja zostanie przekazana na ogólne pokrycie kosztów działalności, to by uznać ją za podlegającą VAT, należy wówczas stwierdzić, że to finansowanie miało bezpośredni związek z konkretnymi dostawami lub świadczeniami. W świetle powyższego nie może to być dopłata na wyrównanie rentowności.
Dlatego też dotacje otrzymywane przez MOPS z budżetu Gminy na całokształt prowadzonej działalności nie są dotacjami przedmiotowymi, a są dotacjami podmiotowymi, które nie podlegają pod ustawę o VAT.
Ad. 5) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługpodlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług zaś rozumie się w myśl art. 8 ust. 1 ustawy każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Oznacza to, że każda czynność podejmowana przez podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu – albo jako dostawa towarów albo jako świadczenie usług. Świadczeniem usługi będzie zatem każde świadczenie, obojętnie na czyją rzecz zostało wykonane.
W związku z powyższym, MOPS przenosząc koszty rozmów telefonicznych na poszczególnych pracowników (w formie refakturowania tych usług, czyli ich odsprzedaży po cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży) powinien odsprzedaż tę opodatkować wg właściwej stawki podatku VAT. Nie ma tu znaczenia fakt, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych usług, czy też nie. Istotne jest to wyłącznie w sytuacji nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników – o czym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, który stanowi, że nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Zatem w przypadku opisanym w piśmie przepis ten nie ma zastosowania, gdyż świadczenie usług na rzecz pracowników jest odpłatne i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Inną kwestią jest prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług telekomunikacyjnych przez podatnika (nie należy tu mylić prawa do odliczenia tego podatku od podatku, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy). W związku z tym, iż MOPS wykonuje zarówno usługi zwolnione od podatku, jak i opodatkowane z tytułu refakturowania usług telekomunikacyjnych, podatnikowi zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa wyżej, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Sposób obliczenia kwoty przysługującej do odliczenia określony został w art. 90 ust. 3-10 ustawy o VAT.
Ad. 6) Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy opodatkowaniu podlega przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z tym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.Przekazanie towarów wymienionych w piśmie jest związane z prowadzeniem MOPS, dlatego też czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Poza tym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 90 ustawy - o czym mowa wyżej, chyba że stwierdzi, że podatek naliczony związany jest wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną.
Ad. 7) W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. (Dz. U. Nr 145 poz. 1541 z dnia 25.06.2004 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w § 8 zmienianego rozporządzenia dotyczącego zwolnień od podatku oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień, dodano między innymi pkt 14 w brzmieniu „ usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej”.
Zatem świadczone przez MOPS usługi polegające na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych - pod warunkiem że Zespół Szkół mieści się w kategorii podmiotów wymienionych w dodanym pkt 14 - będą usługami określonymi w tym przepisie, korzystającymi ze zwolnienia od podatku VAT.
Z uwagi na to, że przedmiotowe zwolnienie nie miało zastosowania w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia ogłoszenia ww. rozporządzenia, tj. do dnia 25.06.2004 r., usługi przewozu, o których mowa wyżej opodatkowane były według właściwej stawki podatku VAT, tj. 7%.

Podobne interpretacje: