Drukuj

Czy umowa zlecenia, której przedmiotem jest wykonywanie zadań w zakresie powierzonych obowiązków autoryzownego przedstawiciela, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w ust. 2 w/w przepisu, przez działalność gospodarczą dla potrzeb niniejszej ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Jednocześnie w ust. 3 pkt 3 stwierdza się, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się: czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywanych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik podpisał umowę zlecenia z przedsiębiorcą zagranicznym z siedzibą w USA. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obowiązków autoryzowanego przedstawiciela. Zleceniobiorca zobowiazuje się do wykonywania swoich zobowiązańz należytą starannością, przepisami prawa, według najlepszej woli, wiedzy i doświadczenia życiowego. Strony określiły również wynagrodzenie oraz ograniczyły umocowanie zleceniobiorcy poprzez stwierdzenie, iż “zleceniobiorca nie może zaciągać w imieniu zleceniodawcy jakichkolwiek zobowiazań, chyba że zostanie do tego upoważniony przez zleceniodawcę na piśmie.”.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 dla uznania, iż działalność wykonywana osobiście nie jest samodzielną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, konieczne jest, aby pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym czynności, o którym mowa wyżej – istniały więzy prawne tworzące stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecone czynności.

Ponadto z przepisu wynika, iż te prawne więzy tworzące stosunek prawny dotyczyć muszą:

- warunków wykonywanych czynności

- wynagrodzenia

- odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że powierzone czynności autoryzowanego przedstawiciela, będzie wykonywał na własny rachunek bez prawa do działania w imieniu zleceniodawcy bez dodatkowego pisemnego umocowania.

W ocenie tut. organu podatkowego dla uznania, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, niezbędna jest ich indywidualizacja w treści zawartej umowy zlecenia. Brak odpowiedzialności zlecającego w stosunku do osób trzecich w związku z wykonaniem czynności w ramach umowy zlecenia, będzie kwalifikował zleceniobiorcę jako podatnika podatku VAT.

Podobne interpretacje: