Drukuj

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – sprzedaży praw autorskich do tłumaczeń wykonywanych na rzecz polskich biur tłumaczeń.

W dniu 09.11.2004 r. wpłynęło do Urzędu Skarbowego zapytanie w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług – sprzedaży praw autorskich do tłumaczeń wykonywanych na rzecz polskich biur tłumaczeń.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona od 1998 r. uzyskuje dochody wyłącznie ze sprzedaży praw autorskich do tłumaczeń wykonywanych na rzecz kilku biur tłumaczeń z całej Polski. Biura te są podmiotami gospodarczymi pozyskującymi zlecenia od dużych firm, polskich i zagranicznych, które zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją oprogramowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektroniki użytkowej (aparaty cyfrowe, telefony komórkowe). Przedmiotem tłumaczenia jest np. oprogramowanie do komputerów i urządzeń elektronicznych, dokumentacja programów i urządzeń, artykuły przeglądowe, broszury marketingowe, informacje przeznaczone dla prasy oraz strony WWW inernetowych serwisów innych firm.

Stosunek prawny między Stroną a biurem tłumaczeń , zlecającym tłumaczenie, jest określony w umowach o dzieło (zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość tłumaczenia wobec osób trzecich jak za działania własne ). Rozliczenie za wykonane tłumaczenia odbywa się najczęściej co miesiąc. Podstawą wynagrodzenia jest wystawiony przez Stronę rachunek do umowy o dzieło, który biuro tłumaczeń płaci w terminie określonym w umowie, potrącając z wynagrodzenia kwotę podatku dochodowego.

Zdaniem Strony wykonywane tłumaczenia nie są przedmiotem działalności gospodarczej, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT - zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.

W odpowiedzi na powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) ( dalej: ustawa o VAT ) stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na rezultat takiej działalności. Z kolei, art. 15 ust. 2 w/w ustawy stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Jeżeli zatem w zawartej umowie o dzieło zawarto cechy potwierdzające istnienie więzów tworzących stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia, a przede wszystkim odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności, wówczas czynności te nie są w świetle przedstawionych powyżej regulacji uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przedłożonych przez Stronę umowach o dzieło określono warunki wykonania czynności tłumaczenia; wynika z nich jednoznacznie, że zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość tłumaczenia wobec osób trzecich jak za działania własne; wynagrodzenie Strona otrzymuje po przedstawieniu zaakceptowanego rachunku.

Zdaniem organu podatkowego, przedstawione jak wyżej usługi tłumaczenia, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: