Drukuj

Czy opłaty komunikacyjne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty geodezyjne pobierane przez Powiat są zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującym do końca ubiegłego roku załącznikiem Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r, czy też na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich rejestrować w kasie fiskalnej jak również nie wykazywać w deklaracji VAT-7?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011r. (data wpływu 6 września 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu wykonywanych przez starostę czynności polegających na:

 • wydawaniu kart wędkarskich,
 • wydawaniu prawa jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, międzynarodowego prawa jazdy, licencji na wykonywanie transportu krajowego osób i rzeczy, zezwoleń na przejazd samochodów nienormatywnych,
 • wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wraz z czynnością sporządzenia ww. dokumentacji (kopia, wydruk)

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2011r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 grudnia 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat komunikacyjnych, opłat za karty wędkarskie oraz opłat geodezyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca tj. Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje podatkowe.

Powiat wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej, które zostały określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zgodnie z art. 11 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz.1240 ze zm.).

Wykonywane są między innymi niżej opisane zadania:

 1. Wydział Ochrony Środowiska na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z 18 kwietnia 1985r. o rybołówstwie śródlądowym (tj. z 2009r. Dz. U. Nr 189 poz.1471 ze zm.) wydaje karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego za co zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz.1559 ze zm.) pobierana jest opłata. Opłaty są dochodem własnym Powiatu i są pobierane za wykonywanie zadań własnych. Wymienione opłaty zaliczane są do usług z zakresu administracji publicznej i ujmowane w rejestrze VAT jako opłaty ze stawka zwolnioną (PKWIU 75 załącznik Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 11 marca 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. Dz. U. Nr 73 poz. 392 § 13 ust. 1 pkt 12 ).
  Na żądanie zainteresowanych wystawiane są faktury. Opłaty rejestrowane są w kasie fiskalnej.
 2. Wydział Komunikacji i Dróg na postawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm. ) i ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) wydaje prawa jazdy, karty pojazdu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, międzynarodowe prawo jazdy, licencja na wykonywanie transportu krajowego osób i rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych itp. Wydawanie ww. dokumentów jest potwierdzane wydaniem decyzji administracyjnej. Wysokość opłat jest określona w przepisach prawa i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230 poz. 2302 ze zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagradzania za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219 poz. 2162 z 22 grudnia 2003r.). Wymienione opłaty są dochodem Powiatu. Zaliczane są do usług z zakresu administracji publicznej i ujmowane są w rejestrze VAT jako opłaty ze stawką zwolnioną PKWIU 75 załącznik Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 11 marca 2004 Nr 54 poz. 535 z poź. zm. rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 Dz. U. Nr 73 poz. 392 § 13 ust - 1 pkt 12) Opłaty rejestrowane są w kasie fiskalnej. Na żądanie zainteresowanych wystawiane są faktury.
 3. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Mieniem Powiatu wykonuje usługi geodezyjne - wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Usługi należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Wysokość opłat jest określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004r Nr 37, poz. 333). Do tych opłat doliczana jest opłata za sporządzenie dokumentów wynikająca z zarządzenia Starosty z dnia 1 grudnia 2003r. Od 1 stycznia 2011r. przychody uzyskiwane z wyżej opisanych usług są dochodami własnymi Powiatu. Wymienione opłaty są zaliczane do usług z zakresu administracji publicznej i ujmowane w rejestrze VAT jako opłaty ze stawką zwolnioną (PKWIU 75 załącznik Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 11 marca 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm., rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 Dz. U. Nr 73 poz. 392 § 13 ust.1 pkt 12 ). Opłaty rejestrowanie są w kasie fiskalnej. Na żądanie zainteresowanych wystawiane są faktury.

W piśmie z dnia 2 grudnia uzupełniono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o następujące informacje:

Zawarta w poz. 68 wniosku opłata za sporządzenie dokumentów pobierana na podstawie Zarządzenia Starosty z dnia 1 grudnia 2003r. zaliczana jest do usług z zakresu administracji publicznej (PKWIU 84 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Przedmiotowe opłaty doliczane za sporządzenie ww. dokumentacji obejmują koszt kopii dokumentów opisowej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków stanowiącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Na te koszty składają się: koszt papieru, koszt wydruku, koszt jednej roboczogodziny pracownika obsługującego bazę danych. Mapa w formie kopii jest to mapa wydawana na wniosek strony np. mapa zasadnicza lub ewidencyjna w formie wydruku z bazy danych (mapa oryginalna znajduje się w zasobach kartograficznych jednostki). Ww. zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), który mówi, że informacje z baz danych udostępniane są odpłatnie. Opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37 z 2004r.) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, nie obejmują kosztów sporządzania kopii dokumentacji. W związku z powyższym na podstawie wyżej cytowanej ustawy koszty te zostały uregulowane Zarządzeniem Starosty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłaty komunikacyjne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty geodezyjne pobierane przez Powiat są zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującym do końca ubiegłego roku załącznikiem Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r, czy też na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich rejestrować w kasie fiskalnej jak również nie wykazywać w deklaracji VAT-7...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pobierane opłaty stanowią dochód Powiatu i w świetle wyżej przetoczonego przepisu traktowane są jako odpłatne świadczenie usług . Zgodnie z załącznikiem nr 4 ww. ustawy oraz obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi związane w wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z tegoż podatku. W związku z tym, iż usługi w zakresie administracji publicznej są w przepisach prawa wykazane jako zwolnione, Wnioskodawca nie zastosował przepisu art. 15 ust. 6, który nie uznaje organów władzy publicznej oraz urzędów ich obsługujących za podatników .

W związku z powyższym przedmiotowe opłaty Wnioskodawca kwalifikuje jako usługi zwolnione z podatku VAT, ujmuje do deklaracji miesięcznej VAT-7, a także rejestruje obrót z tego tytułu w kasie fiskalnej .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. przepisu art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. wyznaczenie zakresu zwolnienia usługi z opodatkowania podatkiem VAT następowało poprzez zidentyfikowanie usługi (czynności) w klasyfikacji statystycznej (PKWiU). Zwolnienie miało charakter wyłącznie przedmiotowy. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostawało to, jaki podmiot wykonywał powyższą usługę.

Zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku.

Tym samym, z dniem 1 stycznia 2011r. ustawodawca odstąpił w zakresie określenia zwolnień od podatku VAT od posługiwania się klasyfikacjami statystycznymi zastępując je formą opisową, wskazując na ich cechy, charakter i okoliczności wykonania.

Z zapisu art. 99 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Natomiast z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (art. 109 ust. 3) ustawy o VAT.

Z kolei obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej regulują przepisy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez „sprzedaż”, zgodnie z art. 2 pkt 22 powołanej ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia organu władzy publicznej, jak i urzędów obsługujących te organy, odwołując się jedynie do odrębnych przepisów nakładających obowiązek realizacji zadań o charakterze publicznym na te organy.

W świetle powyższego, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane.

Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

 • jego podmiotem jest wyłącznie organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ,
 • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 6 i 14 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje także określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Jednocześnie w art. 4 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym wskazano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W odniesieniu do czynności, polegających na wydawaniu kart wędkarskich zauważyć należy, że na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 189, poz. 1471 ze zm.) określono, iż kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną (…).

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej, określona została w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.).

Odnosząc się do kwestii wydawania prawa jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, międzynarodowego prawa jazdy, licencji na wykonywanie transportu krajowego osób i rzeczy, zezwoleń na przejazd samochodów nienormatywnych wskazać należy że stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.):

 • rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5 (art. 73 ust. 1),
 • czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (art. 74 ust. 1),
 • międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę (art. 93 ust. 2),
 • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 97 ust. 1),
 • zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 1 i 2, na czas nieokreślony i na czas określony w zezwoleniu wydaje starosta.

Natomiast licencje na wykonywanie transportu krajowego osób i rzeczy wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1, organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego jest w krajowym transporcie drogowym - starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem pkt 2 (tj. przewozy taksówkowe). Wydanie licencji podlega opłacie na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o transporcie drogowym.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ który dokonał rejestracji (art. 75 ust. 1 ustawy).

Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 4 (art. 77 ust. 3).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115), korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.

Czynności te są odpłatne, a wysokość opłat wynika odpowiednio z:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75),
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421)
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 14, poz. 76 ze zm.),
 • art. 13c ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115), określa stawki opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych ,
 • wysokość opłat za udzielenie licencji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007r. Nr 235 poz. 1726 ze zm.).

W odniesieniu do czynności geodezyjnych i kartograficznych wskazać należy, że zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 cyt. ustawy).

W myśl art. 40 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:

 1. Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego,
 2. Marszałków Województw – w zakresie zasobów wojewódzkich,
 3. Starostów – w zakresie zasobów powiatowych.

Na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wysokość tych opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), wydanego na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ww. ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca za usługi udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobiera opłaty, których wysokość określona jest w przepisach ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Do tych opłat doliczana jest opłata za sporządzenie dokumentów wynikająca z zarządzenia Starosty z dnia 1 grudnia 2003r.. Opłata za sporządzenie dokumentów pobierana na podstawie ww. Zarządzenia zaliczana jest (jak wskazał Wnioskodawca) do usług z zakresu administracji publicznej (PKWIU 84 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Przedmiotowe opłaty doliczane za sporządzenie ww. dokumentacji obejmują koszt kopii dokumentów opisowej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków stanowiącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Na te koszty składają się: koszt papieru, koszt wydruku, koszt jednej roboczogodziny pracownika obsługującego bazę danych. Mapa w formie kopii jest to mapa wydawana na wniosek strony np. mapa zasadnicza lub ewidencyjna w formie wydruku z bazy danych (mapa oryginalna znajduje się w zasobach kartograficznych jednostki). Ww. zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), który mówi, że informacje z baz danych udostępniane są odpłatnie.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej czynności, polegające na:

 • wydawaniu kart wędkarskich,
 • wydawaniu prawa jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, międzynarodowego prawa jazdy, licencji na wykonywanie transportu krajowego osób i rzeczy, zezwoleń na przejazd samochodów nienormatywnych,
 • wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wraz z czynnością sporządzenia ww. dokumentacji (kopia, wydruk)

objęte są regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W kontekście powyższego należy uznać, wykonywanie przedmiotowych czynności, w przypadkach o których mowa powyżej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem opłaty pobierane za ww. czynności, w wysokości określonej powołanymi aktami prawnymi nie są objęte podatkiem od towarów i usług a tym samym nie podlegają rozliczaniu w deklaracji podatkowej VAT-7 oraz obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „przedmiotowe opłaty kwalifikuje jako usługi zwolnione z podatku VAT, ujmuje w deklaracji VAT-7, a także rejestruje obrót z tego tytułu rejestruje na kasie rejestrującej” uznać należało za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: