Drukuj

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi polegające na pobieraniu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 19.10.2004r.) w sprawie:

  1. odpowiedzi na pytanie prawne, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi polegające na pobieraniu opłat za wydawanie dowodów osobistych,
  2. odpowiedzi na pytanie prawne, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wyjaśnia co następuje:

W piśmie z dnia 18.10.2003r. przedstawili Państwo następujący stan faktyczny i w powyższych sprawach zawarli następujące oceny prawne swojego stanowiska:

Ad. 1). Miasto i Gmina ... realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pobiera opłaty za wydawanie dowodów osobistych, które stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Ad. 2). Miasto i Gmina ... wykonując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych, m.in. świadczy usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zdaniem Miasta i Gminy ..., zarówno do świadczenia usług w pkt. 1, jak i w pkt 2 nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż czynności te nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu zważył jak następuje:

Przed odpowiedzią na poszczególne pytania Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu informuje, że art. 6 pkt 2 ustawy o VAT nie może mieć zastosowania, gdyż przez czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy należy rozumieć między innymi określone zachowania niepożądane np. sprzedaż w warunkach paserstwa, czy też obroty wynikające ze stręczycielstwa. W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym nie mamy do czynienia z takimi czynnościami.

Ad. 1 ).

Zgodnie z art. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26.05.1990r. nr 34, poz. 198 ze zm.) do właściwości organów gminy przechodzą jako zadania zlecone - określone w ustawach - zadania i kompetencje należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego i tak: z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 i z 1989r. Nr 35, poz. 192): wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość (art. 45 cyt. ustawy, który stanowi „dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W rozumieniu niniejszej ustawy organem gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta”. Stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000r. Nr 105, poz. 1110) opłaty pobiera organ gminy wydający dowód osobisty. Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Natomiast w myśl art. 36a ust. 2 cyt. powyżej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych opłata za wydanie dowodu osobistego stanowi dochód budżetu państwa.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004r. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przez organy władzy publicznej należy rozumieć organy państwowe, jak i organy samorządu terytorialnego.

Reasumując Miasto i Gmina w ... realizując zadania w oparciu o reżim publicznoprawny nałożone odrębnymi przepisami prawa nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z czym nie ewidencjonuje dla potrzeb podatku VAT czynności pobierania opłaty za wydawanie dowodów osobistych.

Ad. 2).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej.

W myśl art. 7 ust. 2 cyt. powyżej ustawy dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 według którego jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 , poz. 177 ze zm.) ustawę niniejszą stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez: jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), zgodnie z art. 5, tj. m. in. organów władzy publicznej, organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz związków, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 , poz. 177 ze zm.) specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, zgodnie z którym cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004r. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przez organy władzy publicznej należy rozumieć organy państwowe, jak i organy samorządu terytorialnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że przedmiotowe usługi mieszczą się w Państwa podstawowej działalności, tj. czynności urzędowej, w związku z tym nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując Miasto i Gmina w ... realizując zadania w oparciu o reżim publicznoprawny nałożone odrębnymi przepisami prawa nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z czym nie ewidencjonuje dla potrzeb podatku VAT czynności w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: