Drukuj

dotyczy stosowania przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu, pismem z dnia 6.07.2004 r. (znak: US.VI-/443-21/04) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Z. będący gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie zakładu budżetowego, wykonuje we własnym imieniu na rzecz gminy usługi, których zakres odpowiada zadaniom własnym gminy, przypisanym ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, oczyszczania ulic i placów miejskich, wykaszania rowów i placów melioracyjnych, placów i działek gminy, remontów i modernizacji dróg gminnych, utrzymania oczyszczalni ścieków, modernizacji istniejącej kanalizacji i budowy nowych sieci kanalizacyjnych. Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.). Odnosząc się do wymienionej regulacji podatnik wyraził opinię, iż wskazane usługi świadczone na rzecz gminy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów. Dodatkowo postawiono pytanie co do sposobu dokumentowania przedmiotowych czynności.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Podatnikami podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy). Zakłady budżetowe, utworzone przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego celem prowadzenia gospodarki komunalnej, uznać należy za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, którym ustawa o podatku od towarów i usług przyznaje status podatnika tego podatku.

Zgodnie z obowiązującym od 1.05.2004 r. przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa, Dyrektor tut. Izby Skarbowej, wyjaśnia, iż odpłatne realizowane w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług przez jednostkę na rzecz gminy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek właściwych dla poszczególnych usług, niezależnie od okoliczności, iż wykonywane czynności stanowią realizację zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego. Dla udokumentowania przedmiotowej sprzedaży istnieje obowiązek wystawienia faktur (art. 106 ustawy). Dokument ten winien spełniać wymogi określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

W świetle powyższego stwierdza się, iż stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu jest nieprawidłowe.

Informacja niniejsza odnosi się do stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia informacji przez organ I instancji.

Podobne interpretacje: