Drukuj

1. Czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, wykonywanie wyrysów i wypisów geodezyjnych (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów, czy też jako niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy zakup ze środków ZFŚS paczek dla dzieci pracowników, biletów do kina, organizacja pikniku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy poczęstunek paluszkami, kawą, napojami na posiedzeniach zarządu, posiedzeniach rady, przyjmowaniu delegacji służbowych należy traktować jako bezpłatne przekazanie i zużycie związane z prowadzoną działalnością i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie, w piśmie z dnia 28.09.2004 r. (znak: PP.443/93/04) informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług:

W piśmie skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie jednostka zwróciła się z zapytaniem:

  • czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, wykonywanie wyrysów i wypisów geodezyjnych (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów, czy też jako niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535);

zdaniem podatnika należy zastosować zwolnienie określone § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.);

  • czy zakup ze środków ZFŚS paczek dla dzieci pracowników, biletów do kina, organizacja pikniku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;

zdaniem Podatnika prawidłowe jest traktowanie tych czynności jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze względu na nieodpłatność tych świadczeń i brak możliwości odliczenia podatku naliczonego;

  • czy poczęstunek paluszkami, kawą, napojami na posiedzeniach zarządu, posiedzeniach rady, przyjmowaniu delegacji służbowych należy traktować jako bezpłatne przekazanie i zużycie związane z prowadzoną działalnością i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odpowiadając na powyższe pytania Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie odnośnie:

Ad 2. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 335 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z kolei w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ustawodawca postanowił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyłączeniem przypadków, które nie zachodzą w przedstawionym przez podatnika pytaniu. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT stanowi, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste m.in. pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 1 stanowi, że przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie świadczeń z ZFŚS na rzecz pracowników, jeśli są to świadczenia nieodpłatne, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących ich nabycie.

Natomiast odnośnie:

Ad 1. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z treści przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Jednocześnie w ust. 4 powołanego art. 4 wskazano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Stosownie do przepisu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią m.in. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania tegoż organu wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ww. ustawy z dnia 17.05.1989 r.). W myśl art. 7d powołanej ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W świetle ww. uregulowań starosta jako organ władzy publicznej w zakresie, w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonywane zatem przez starostę czynności w ramach zadań ustawowych nie będą podlegały ustawie o podatku od towarów i usług. Przy czym zaznaczyć należy, iż wyłącznie z podatku VAT – stosownie do powołanego art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - nie dotyczy czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Podmioty wskazane w tym przepisie, w zakresie, w jakim wykonują czynności w ramach ww. umów są podatnikami podatku od towarów i usług, a realizowane przez nich odpłatne dostawy towarów i świadczone usługi podlegają ustawie o podatku VAT. Jednocześnie podkreślić należy, iż wykonywanie przez starostę na podstawie umów cywilnoprawnych odpłatnego świadczenia usług zaliczanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (ogłoszonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) do grupowania 75 PKWiU nie jest już objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt1 ustawy o VAT, bowiem zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Ad 3. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zatem przekazanie przez podatnika produktów spożywczych na posiedzeniach zarządu, posiedzeniach rady spełnia znamiona przekazania i zużycia towarów na cele osobiste członków organu stanowiącego, tzn. cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Jeżeli więc przy nabyciu tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ich przekazanie (zużycie) członkom organu stanowiącego na posiedzeniach podlega opodatkowaniu. Zapisy ustawy wskazują więc, że opodatkowaniu podlega zużycie towarów, jedynie gdy ich spożytkowanie następuje na cele osób ściśle wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1. Natomiast z treści art. 7 ust. 2 pkt 2, który odnosić się może do czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy nie wynika, aby w pojęciu wszelkie inne przekazanie towarów mieściła się również czynność zużycia towarów. Zatem zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy w ramach działalności przedsiębiorstwa, w tym np. poczęstunki w ramach przyjmowania delegacji służbowych, spotkań z kontrahentami, nie jest podlegającą opodatkowaniu dostawą towarów.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż w obowiązującym stanie prawnym w sposób specyficzny określono, czym jest świadczenie usług, a stosowną definicję zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Podobnie jak w przypadku dostawy, opodatkowaniu podlega, co do zasady, odpłatne świadczenie usług, przy czym w art. 8 ust. 2 wskazano, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Zatem czynności nieodpłatnego zużycia towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wtedy, gdy nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, które posłużyły tym czynnościom. Natomiast nieodpłatne zużycie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: