Drukuj

Czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd podlega ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535)?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005 r (data wpływu 22.02.2005 r.) złożonego przez Starostwo Powiatowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawia uznać, stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.

W dniu 22.02.2005 r. Starostwo Powiatowe złożyło pismo z dnia 21.02.2005 r o interpretację przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. Czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd podlega ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535).
Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością prze jednostkę organizacyjną oddaną jej na rzecz m.in. jednostkę zarządu terytorialnego. Trwały zarząd upoważnia do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, zabudowy, odbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie - art.43 i następnie ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zm.). W dniu 23.02.2005 r wezwano jednostkę do uzupełnienia wniosku o interpretację pismem z dnia 28.02.2005 r. Starostwo Powiatowe w uzupełniło swój wniosek.

W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) zdefiniowano pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tego artykułu) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w art. 15 ust. 6 tej ustawy postanowiono, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 5 art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej jednostce organizacyjnej za opłatą na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym trwały zarząd ustanawia właściwy organ w drodze decyzji. Zatem ponieważ odpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe nieruchomości na rzecz jednostki organizacyjnej w trwały zarząd w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami jest czynnością, o której mowa w cytowanym już art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to urząd ten z tytułu wykonywania powyższej czynności nie będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Stąd też czynność, której dotyczy zapytanie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 14.03.2005 r i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: